โปรแกรมที่ไมพึงประสงค

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โปรแกรมที่ไมพึงประสงค by Mind Map: โปรแกรมที่ไมพึงประสงค

1. ไวรัส (virus)

1.1. เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เขียนขึ้นเพื่อสรางความรําคาญใหกับผูใชงานและอาจ รายแรงถึงขั้นทําลายระบบคอมพิวเตอรใหเสียหายทั้งระบบ

1.1.1. แผนบันทึกขอมูล

1.1.2. แฟลชไดรฟ

1.1.3. ผานเครือขายคอมพิวเตอร

2. เวิรม (worm)

2.1. เปนโปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเองแลว สงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ไดทันที โดยอาศัยการเจาะผานชองโหวของเครือขายคอมพิวเตอร หรือ อินเทอรเน็ตที่ไมมีการปองกันที่ดีพอ โดยจะเขาไปกีดขวางการทํางานของระบบปฏิบัติการของเครื่อง คอมพิวเตอรใหชาลง หรือหยุดทํางาน

3. มาโทรจัน (Trojan horse)

3.1. เปนโปรแกรมแปลกปลอมที่ผานเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยการแอบ แฝงตัวเองวาเปนโปรแกรมอื่น

3.1.1. การหลอกใหผูใชเขาใจวาเปนโปแกรมเกม

3.1.2. โปรแกรมสกรีนเซฟเวอร ที่ใหผูใชดาวนโหลดฟรีจากอินเทอรเน็ต

4. สปายแวร (spyware)

4.1. เปนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาใหคอยติดตาม  บันทึกขอมูลสวนบุคคล รายงานขอมูลการใชงานของผูใชแตละคนบนอินเทอรเน็ต

4.1.1. คียล็อกเกอร

5. แอดแวร (adware)

5.1. เปนโปรแกรมแอบแฝงที่เมื่อโปรแกรมไดรับการดาวนโหลดหรือมีการติดตั้งใน เครื่องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว

5.2. ที่มีการโฆษณาสินคาออกมาเปน ระยะๆ โดยอัตโนมัติ ตัวอยางแอดแวร

6. สแปม (spam)

6.1. เปนการใชระบบสงอีเมลในการสงขอความที่ไมพึงประสงค  ใหกับผูใชจํานวนมาก  สแปมที่พบบอย

6.1.1. บริการ

6.1.2. ทองเที่ยว

6.1.3. ชักชวนประกอบอาชีพที่มีรายได สูง