โปรแกรมที่ไมพึงประสงค

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โปรแกรมที่ไมพึงประสงค by Mind Map: โปรแกรมที่ไมพึงประสงค

1. ไวรัส (virus)

1.1. What is  virus...

1.1.1. ทําการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเขาไป กับโปรแกรมอื่น แลวแพรกระจายตัวเองจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ได โดยผานสื่อบันทึกขอมูล เชน แผนบันทึกขอมูล แฟลชไดรฟ

2. เวิรม (worm)

2.1. What is worm...

2.1.1. เปนโปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเองแลว สงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ไดทันที โดยอาศัยการเจาะผานชองโหวของเครือขายคอมพิวเตอร

3. มาโทรจัน (Trojan horse)

3.1. What is Trojan horse...

3.1.1. เปนโปรแกรมแปลกปลอมที่ผานเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยการแอบ แฝงตัวเองวาเปนโปรแกรมอื่น เชน การหลอกใหผูใชเขาใจวาเปนโปแกรมเกม หรือโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร ที่ใหผูใชดาวนโหลดฟรีจากอินเทอรเน็ต

4. สปายแวร (spyware)

4.1. What is spyware...

4.1.1. เปนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาใหคอยติดตาม บันทึกขอมูลสวนบุคคล รายงานขอมูลการใชงานของผูใชแตละคนบนอินเทอรเน็ต หรือทําการเปลี่ยนการตั้งคาของโปรแกรม เบราวเซอรใหม ซึ่งกอใหเกิดความรําคาญ

5. แอดแวร (adware)

5.1. What is adware...

5.1.1. เปนโปรแกรมแอบแฝงที่เมื่อโปรแกรมไดรับการดาวนโหลดหรือมีการติดตั้งใน เครื่องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว จะแสดงหนาตางปอปอัพ (pop-up) ที่มีการโฆษณาสินคาออกมาเปน ระยะๆ โดยอัตโนมัติ

6. สแปม (spam)

6.1. What is spam...

6.1.1. เป็นการใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้จำนวนมาก ที่พบบ่อยคือ โฆษณาสินค้า การท่องเที่ยว

7. โปรแกรมไม่พึงประสงค์

7.1. what is โปรแกรมไม่ถึงประสงค์