การสื่อสารขอมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสื่อสารขอมูล by Mind Map: การสื่อสารขอมูล

1. บทบาทของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร

1.1. ความสะดวกในการแบงปนขอมูล

1.2. ความถูกตองของขอมูล

1.3. ความเร็วของการรับสงขอมูล

1.4. การประหยัดคาใชจายในการสื่อสารขอมูล

1.5. ความสะดวกในการแบงปนทรัพยากร

1.6. ความสะดวกในการประสานงาน

1.7. ขยายบริการขององคกร

1.8. การสรางบริการรูปแบบใหมบนเครือขาย

2. การสื่อสารขอมูล

2.1. องคประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารขอมูล

2.1.1. ขอมูล/ขาวสาร (data/message)

2.1.2. ผูสง (sender)

2.1.3. ผูรับ (receiver)

2.1.4. สื่อกลางในการสงขอมูล (transmission media)

2.1.5. โพรโทคอล (protocol)

2.2. โพรโทคอล (protocol)

2.3. การถายโอนขอมูล

2.3.1. การถายโอนขอมูลแบบขนาน

2.3.2. การถายโอนขอมูลแบบอนุกรม

2.4. รูปแบบการรับ-สงขอมูล

2.4.1. การสื่อสารทางเดียว

2.4.2. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

2.4.3. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา

3. วีดีโอ