การสื่อสารขอมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสื่อสารขอมูล by Mind Map: การสื่อสารขอมูล

1. รูปแบบการรับ-สงขอมูล

1.1. การสื่อสารทางเดียว (simplex transmission)

1.2. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (half duplex transmission)

1.3. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex transmission)

2. การถายโอนขอมูล

2.1. การถายโอนขอมูลแบบขนาน

2.2. การถายโอนขอมูลแบบอนุกรม

3. สัญญาณที่ใชในระบบการสื่อสาร

3.1. สัญญาณแอนะล็อก (analog signal)

3.2. และสัญญาณ ดิจิทัล (digital signal)

4. องคประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารขอมูล

4.1. ขอมูล/ขาวสาร (data/message)

4.2. ผูสง (sender)

4.3. ผูรับ (receiver)

4.4. สื่อกลางในการสงขอมูล (transmission media)

4.5. โพรโทคอล (protocol)

5. บทบาทของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร

5.1. ความสะดวกในการแบงปนขอมูล

5.2. ความถูกตองของขอมูล

5.3. ความเร็วของการรับสงขอมูล

5.4. การประหยัดคาใชจายในการสื่อสารขอมูล

5.5. ความสะดวกในการแบงปนทรัพยากร

5.6. ความสะดวกในการประสานงาน

5.7. ขยายบริการขององคกร

5.8. การสรางบริการรูปแบบใหมบนเครือขาย