เครือขายคอมพิวเตอร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครือขายคอมพิวเตอร by Mind Map: เครือขายคอมพิวเตอร

1. ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร

1.1. เครือขายสวนบุคคล (PAN)

1.1.1. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับโทรศัพทมือถือ

1.1.2. การเชื่อมตอพีดีเอกับเครื่องคอมพิวเตอร

1.1.3. เชื่อมตอแบบนี้จะอยูในระยะใกล

1.2. เครือขายเฉพาะที่ (LAN)

1.2.1. เปนเครือขายที่ใชในการ เชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ที่อยูในพื้นที่เดียวกันหรือใกลเคียงกัน

1.2.1.1. ภายในบาน

1.2.1.1.1. “เครือขายที่พักอาศัย (home network)”

1.2.1.2. ภายในสํานักงาน

1.2.1.3. ภายในอาคาร

1.3. เครือขายนครหลวง (MAN)

1.3.1. เชื่อมโยงแลนที่อยูหางไกลออกไป

1.3.1.1. ระหวางสํานักงานที่อาจจะอยูคนละอาคาร และมีระยะทางไกลกัน

1.3.1.1.1. ใชสายไฟเบอรออพติก

1.3.1.1.2. ใชไมโครเวฟ

1.3.1.2. ใชในสถานศึกษา

1.3.1.2.1. เรียกอีกอยางหนึ่งวา “เครือขายแคมปส (Campus Area Network : CAN)”

1.4. เครือขายวงกวาง (WAN)

1.4.1. เชื่อมโยงกับเครือขายอื่นที่อยูไกลจากกันมาก

1.4.1.1. เครือขายระหวางจังหวัด

1.4.1.2. เครือขายระหวางภาค

1.4.1.3. เครือขายระหวางประเทศ

2. ลักษณะของเครือขาย

2.1. เครือขายแบบรับ-ใหบริการ หรือไคลเอนท/เซิรฟเวอร (client-server network)

2.1.1. มีเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนเครื่องใหบริการตางๆ

2.1.1.1. บริการเว็บ

2.1.1.2. บริการฐานขอมูล

2.1.2. ขอดีของระบบนี้

2.1.2.1. สามารถใหบริการแกเครื่องรับบริการไดจํานวนมาก

2.1.3. ขอดอย

2.1.3.1. ระบบนี้มีคาใชจายในการติดตั้งและการ บํารุงรักษาคอนขางสูง

2.2. เครือขายระดับเดียวกัน (Peer-to-Peer Network : P2P network)

2.2.1. เครื่องคอมพิวเตอร สามารถเปนไดทั้งเครื่องใหบริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน

2.2.2. การใชงานสวนใหญมักใชในการ แบงปนขอมูล

2.2.2.1. เพลง

2.2.2.2. ภาพยนตร์

2.2.2.3. โปรแกรม

2.2.2.4. เกม

2.2.3. การใชงานจะมีซอฟตแวรเฉพาะ

2.2.3.1. โปรแกรม eDonkey

2.2.3.2. BitTorent

2.2.3.3. LimeWire

2.2.4. ขอดีของระบบนี้

2.2.4.1. งายตอการใชงาน

2.2.4.2. ราคาไมแพง

2.2.5. ขอดอย

2.2.5.1. ไมมีการควบคุมเรื่องความปลอดภัย จึงอาจพบวาถูกนำไปใชประโยชนในทางไมถูกตอง

2.2.5.1.1. การแบงปนเพลง

2.2.5.1.2. ภาพยนตร

2.2.5.1.3. โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์

3. รูปรางเครือขาย

3.1. เครือขายแบบบัส (bus topology)

3.1.1. เปนการแบงชวงเวลาหรือใหแตละสถานีใชคลื่นความถี่ ในการสงสัญญาณที่แตกตางกัน

3.1.2. เครือขายแบบบัสไมไดรับความนิยมในปจจุบัน

3.1.2.1. เกิดขึ้นความเสียหายกับบัสเพียงจุดเดียวจะสงผลใหทุกอุปกรณไมสามารถสื่อสารถึงกันไดเลย

3.2. เครือขายแบบวงแหวน (ring topology)

3.2.1. สัญญาณขอมูลจะสงอยูในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผูรับ

3.2.2. ข้อดี

3.2.2.1. สามารถรองรับจํานวนสถานีไดเปนจํานวนมาก

3.2.3. ข้อด้อย

3.2.3.1. สถานีจะตองรอจนถึงรอบของตนเองกอนที่จะสามารถสงขอมูลได

3.3. เครือขายแบบดาว (star topology)

3.3.1. เปนการเชื่อมตอสถานีในเครือขาย โดยทุกสถานีจะตอเขากับหนวยสลับสายกลาง

3.3.1.1. ทําหนาที่เปนศูนยกลางของการเชื่อมตอ ระหวางสถานีตางๆ ที่ตองการติดตอกัน

3.3.1.1.1. สวิตช (switch)

3.3.1.1.2. ฮับ (hub)

3.4. เครือขายแบบเมช (mesh topology)

3.4.1. เปนรูปแบบของการเชื่อมตอที่มีความนิยมมาก

3.4.2. ประสิทธิภาพสูง

3.4.2.1. ถามีเสนทางของการเชื่อมตอคูใดคูหนึ่งขาดจากกัน การติดตอสื่อสารระหวางคูนั้นยังสามารถติดตอได

3.4.3. การติดตอสื่อสารระหวางคูนั้นยัง  สามารถติดตอไดโดยอุปกรณจัดเสนทาง Router

3.4.3.1. นิยมสรางบนเครือขายแบบไรสาย

4. วิดีโอเพิ่มเติม