บริการบนอินเทอรเน็ต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บริการบนอินเทอรเน็ต by Mind Map: บริการบนอินเทอรเน็ต

1. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล

1.1. 1.การใชอีเมลใหมีประสิทธิภาพ

1.2. 2.มารยาทของการสื่อสารผานอีเมล

2. การสื่อสารในเวลาจริง

2.1. 1.แชท (chat)

2.2. 2.หองคุย (chat room)

2.3. 3.วอยซโอเวอรไอพี หรือวีโอไอพี (Voice over IP : VoIP)

3. เว็บไซตเครือขายทางสังคม

3.1. เปนชุมชนออนไลนที่สมาชิกในชุมชนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน โดยมีเปาหมายในการเปนจุดเชื่อมโยงระหวางผูใช โดยอาจเชื่อมโยงผานกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่ผูใชมีความสนใจรวมกัน เช่น Facebook,Hi5

4. บล็อก (Blog)

4.1. เปนระบบการบันทึกขอมูลลําดับเหตุการณในแตละวัน ประสบการณ์ ความคิดเห็น ของผูเขียนบล็อกผานเว็บไซต ในรูปแบบการนําเสนอหัวขอ ซึ่งผูอื่นสามารถอานและแสดงความคิดเห็นได  รายการหัวขอที่ปรากฏในบล็อกมักจะเรียงลําดับหัวขอที่นําเสนอลาสุดไวที่สวนบน คําวา"บล็อก” มาจากคำว่า “เว็บล็อก” (web log)

5. ไมโครบล็อก (microblog)

5.1. เปนบล็อกที่มีการแสดงหัวขอและความคิดเห็นที่กระชับ กะทัดรัก ผูใชที่เปนสมาชิกสามารถเลือกหัวขอจากบล็อกอื่นใหมาปรากฏในไมโครบล็อกขนตนเอง หรือเลือกตามสมาชิกอื่นได เชน twitter, yammer, jaiku และ tumblr.

6. อารเอสเอส (RSS)

6.1. เปนเทคโนโลยีที่ใชสําหรับเผยแพรขอมูลที่ถูกปรับปรุงใหทันสมัยอยูเปนประจําไดแบบอัตโนมัติ โดยผูใชตองขอรับบริการ (subscribe)ที่ปรากฏบนหนาเว็บ แลวคลิกที่ปุมสัญลักษณ์เพื่อรวบรวมแหลงที่ขอรับบริการไวเปนสัดสวนที่สะดวกตอการเขาถึง โดยมีอารเอส หรือ ฟดรีดเดอร (feed reader) หรือ คอนเทนท แอกกรีเกเตอรทําหนาที่คอยติดตามการปรับปรุงขอมูลที่ไดขอรับบริการไว ทําใหผูใชสามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลที่ผูเผยแพรไดมีการปรับปรุงใหทันสมัยไดโดยตรง ชวยประหยัดเวลาในการเขาถึงขอมูล

7. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)

7.1. เปนการทําธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินคาและบริการบนอินเทอรเน็ต โดยใชเว็บไซตเปนสื่อในการนําเสนอสินคาและบริการตางๆ รวมถึงการติดตอกันระหวางผูซื้อและผูขาย ทําใหผูเขาใชบริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรืทุกมุมโลก สามารถเขาถึงรานคาไดงายและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตัวอยางเชน รานขายหนังสือบนอินเทอรเน็ต

8. บริการทางอินเทอร์เน็ต

9. วิกิ (wiki)

9.1. เปนรูปแบบการเผยแพรขอมูลที่บุคคลตางๆ ซึ่งเปนผูที่มีความรูความชํานาญเฉพาะเรื่องสามารถมีสวนรวมในการเปนผูใหขอมูลใหม หรือเปนผูปรับปรุงขอมูลที่มีอยูเดิมใหถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้นรายละเอียดของขอมูลที่เผยแพรกอใหเกิดประโยชนกับบุคคลทั่วไป หรือกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น Wikipedia

10. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส