Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RECYCLE by Mind Map: RECYCLE

1. RECYCLE คือ                                              การนำเอาของเสียที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

2. สิ่งทีนำมา RECYCIE ไม่ได้

2.1. กล่องพิซซ่า

2.2. กระดาษที่ใช้เช็ดทั้งหลาย

2.3. ถุงพลาสติก

2.4. กระดาษเปียก

3. ขยะที่นำมา RECYCLE

3.1. หลอดไฟ

3.2. ยางรถ

3.3. แก้ว

3.4. เศษผ้า

3.5. ฝากระป๋อง

3.6. กล่องนม

3.7. ขวดพลาสติก

4. การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

4.1. การเก็บรวบรวม

4.2. การแยกประเภทวัสดุ

4.3. การผลิตหรือปรับปรุง

4.4. การนำมาใช้ประโยชน์