Кодуваня інформації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Кодуваня інформації by Mind Map: Кодуваня інформації

1. Основні риси кодування

1.1. Якісне сприйняття, відтворення та передавання інформації

1.2. Сталість, однотипність та визначеність інформації

1.3. Однозначність, зрозумілість усім учасникам комутаційного процесу

2. Основні атрибути кодування

2.1. Код - це набір знаків, впорядкованих згідно з правилами тої чи іншої мови для передання інформації

2.2. Мова - це складна система символів, кожний з яких має визначне значення

2.2.1. Природні мови (національні)

2.2.2. Штучні мови

2.2.2.1. Машинні

2.2.2.2. Інформаційні

2.3. Знак - це позначка, предмет, яким позначається що-небудь (літера, цифра)

2.3.1. Мовні

2.3.1.1. Природні

2.3.1.1.1. Світлові

2.3.1.1.2. Графічні

2.3.1.1.3. Звукові

2.3.1.2. Штучні

2.3.1.2.1. Усні

2.3.1.2.2. Жестові

2.3.1.2.3. Письмові

2.3.2. Немовні

2.3.2.1. Знаки-пікчери

2.3.2.2. Емблемні

2.3.2.3. Речові

3. Системі кодування притаманні наступні риси

3.1. Код повинен чітко сприйматися, відтворюватися й передаватися

3.2. Код повинен бути зрозумілим усім учасникам комунікативного процесу

3.3. Кодів існує більше ніж матеріальних носіїв

3.4. Вибір коду залежить від матеріального носія

3.4.1. Види кодів

3.4.1.1. Цифровий

3.4.1.2. Алфавітно-цифровий

3.4.1.3. Матричний

3.4.1.4. Система випуклих крапок (Шифр Брайля)

3.5. Інформація не залежить від обраного коду. Код не змінює її значення, змісту

3.6. Чим коротше код, тим довше текст

4. Система кодування - це сукупність правил утворення коду.

4.1. Класифікаційна

4.1.1. Послідовна (для ієрархічної системи класифікації)

4.1.2. Паралельна (для фасетної системи класифікації)

4.2. Реєстраційна

4.2.1. Порядкова

4.2.2. Серійно-порядкова

5. Способи кодування інформації

5.1. Двійкове кодування - це кодування за допомогою двох елементів. Інакше кажучи, алфавіт містить лише 2 символи (+ і –, 0 і 1)

5.2. Кодування числової інформації

5.3. Кодування текстової інформації

5.3.1. Кодування полягає в тому, що кожному символу ставиться у відповідність унікальний двійковий код від 00000000 до 11111111 (або десятковий код від 0 до 255)

6. Класифікація кодів:

6.1. По підставі (кількості символів в алфавіті)

6.1.1. Бінарні

6.1.2. Не бінарні

6.2. По довжині кодових комбінацій (слів)

6.2.1. Рівномірні - якщо всі кодові комбінації мають однакову довжину

6.2.2. Нерівномірні - якщо довжина кодової комбінації не постійна

6.3. За способом передачі

6.3.1. Послідовні

6.3.2. Паралельні

6.3.3. Блокові

6.3.4. Безперервні

6.4. За завадостійкості

6.4.1. Прості (примітивні, повні) - для передачі інформації використовують всі можливі кодові комбінації (без надмірності)

6.4.2. Коригувальні (перешкодозахисних) - для передачі повідомлень використовують не всі, а тільки частина (дозволених) кодових комбінацій

6.5. У залежності від призначення і застосування умовно можна виділити наступні типи кодів

6.5.1. Внутрішні коди

6.5.2. Коди для обміну даними та їх передачі по каналах зв'язку

6.5.3. Коди для спеціальних застосувань