Інформаційні технології оброблення економічної інформції

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні технології оброблення економічної інформції by Mind Map: Інформаційні технології оброблення економічної інформції

1. Обчислювальні системи і мережі

1.1. Етапи розвитку оброблення інформації на ПК

1.1.1. Автономне використання ПК

1.1.2. Етап обєднання ПК - створення обчислювальних мереж

1.2. За рангом обчислювальні мережі поділяються

1.2.1. LAN-мережі, або локальні обчислювальні мережі (ЛОМ)

1.2.2. WAN-мережі, які об'єднують країни, континенти

1.3. В наш час спостерігається тенденція до об'єднання різних типів ІТ в єдиний інтегрований компютерно-технологічний комплекс.

1.3.1. Види інтегрованих технологій

1.3.1.1. Локальні

1.3.1.2. Багаторівневі

1.3.1.3. Розподілені

1.3.1.4. Глобальних обчислювальних мереж

1.3.1.5. Електронні пошти

1.3.1.6. Цифрових мереж інтегрованого обслуговування

2. Автоматизоване робоче місце бухгатера (АРМ) бухгалтера

2.1. Автоматизоване робоче місце (АРМ) спеціаліста — це інструмент раціоналізації та інтенсифікації управлінської діяльності. Створення АРМ забезпечує:

2.1.1. Простоту, зручність і дружнє ставлення до користувача

2.1.2. Простоту адаптації до конкретних функцій користувача

2.1.3. компактність розміщення й невисокі вимоги до умов експлуатації

2.1.4. Високу надійність і живучість

2.1.5. Порівняно просту організацію технічного обслуговування

2.2. Найважливішим для практичних цілей є групування задач за економічним змістом вихідних показників. Це групування — основа для виокремлення таких типів автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ):

2.2.1. АРМБ з обліку основних засобів

2.2.2. АРМБ з обліку виробничих запасів

2.2.3. АРМБ з обліку праці й заробітної плати

2.2.4. АРМБ з обліку готової продукції, її відвантаження, реалізації та визначення фінансового результату

2.2.5. АРМБ з обліку фінансово-розрахункових операцій

2.2.6. АРМБ з обліку витрат на виробництво

2.2.7. АРМБ зведеного обліку та складання звітності

2.2.8. АРМБ з обліку капітальних вкладень

2.3. Технологія організації обліку в умовах АРМ бухгалтера має три етапи:

2.3.1. 1. Підготовка інформації та її оброблення

2.3.2. 2. Систематизація й узагальнення облікової інформації на рахунках за видами ресурсів, контроль, аналіз і її аудит

2.3.3. 3. Формування інформації для подальшого використання в управлінні підприємством

2.4. Основне призначення АРМ - забезпечити управлінський персонал новими засобами техніки та технології.

3. Компютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО)

3.1. Існує залежність між масштабом підприємства та типом застосовуваних у КСБО інформаційних технологій

3.1.1. Малі підприємства

3.1.1.1. Немережева база даних

3.1.1.2. Централізована база доних

3.1.2. Середні підприємства

3.1.2.1. Мережна база даних

3.1.2.2. Файл-сервер

3.1.2.3. Централізована

3.1.3. Великі підприємства

3.1.3.1. Мережна база даних

3.1.3.2. Клієнт-сервер

3.1.3.3. Централізована

3.1.3.4. Розподілена

3.2. За повнотою та інтеграцією облікові функції розрізняються:

3.2.1. КСБО для окремих ділянок бухгалтерського обліку

3.2.2. комплексні КСБО для всіх ділянок бухгалтерського обліку

3.2.3. КСБО з розширенням функцій бухгалтерського обліку

3.2.4. цілком інтегровані з функціями управління підприємством КСБО

3.3. Ринок програмних продуктів КСБО пов’язаний із такими провідними фірмами-розробниками як:

3.3.1. «ІНТЕЛЛЕКТ-СЕРВІС»

3.3.2. «ПАРУС»

3.3.3. «ГАЛАКТИКА»

3.3.4. «ДІАСОФТ»

3.3.5. «ІНФОСОФТ»

3.3.6. 1С: Бухгалтерія

3.4. Програмні продукти КСБО забезпечують набір таких послуг

3.4.1. Розроблення, розповсюдження (продажу) готових програмних продуктів для створення КСБО

3.4.2. Консалтингові послуги з проектування КСБО, вибору програмних засобів

3.4.3. Створення інформаційно-правових систем для КСБО

3.4.4. Видання та розповсюдження літератури для КСБО

3.4.5. Організація навчальних центрів для підготовки користувачів КСБО

4. Поняття інформаційних технологій

4.1. Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) — системно організована для розв’язання задач управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, нагромадження, пошуку, оброблення і захисту інформації на основі застосування програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки та зв’язку, а також засобів, за допомогою яких інформація пропонується клієнтам.

4.1.1. Забезпечувальні ІТ — технології оброблення інформації, які використовуються як інструмент у різних предметних сферах для розв’язання різних задач.

4.1.2. Функціональні ІТ — це модифікація забезпечувальних ІТ, за якої реалізується, будь-яка з предметних технологій.

4.2. Класифікація інформаційних технологій

4.2.1. за способом реалізації в автоматизованих ІТ

4.2.2. за ступенем охоплення задач управління

4.2.3. за класом реалізуючих технологічних операцій

4.2.4. за типом користувацького інтерфейсу

4.2.5. за способом побудови мережі

4.2.6. за обслуговуючими предметними сферами

5. Типовий склад АРМ комплексної КСБО

5.1. АРМ головного бухгалтера

5.1.1. нормативно-довідкове забезпечення КСБО, ведення плану рахунків, робота з обліковим регістром — книгою господарських операцій, автоматизація фінансового обліку та звітності. Книга господарських операцій формується у функціональних АРМ, використовується як джерело для формування бухгалтерської звітності.

5.2. Облік основних засобів і нематеріальних активів

5.2.1. система автоматизації обліку наявності й руху основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових і капітальних вкладень.

5.3. Облік виробничих запасів

5.3.1. система автоматизації обліку наявності й руху ТМЦ на складі, вартісного обліку матеріальних запасів, обліку списання матеріалів за статтями витрат

5.4. Облік касових операцій

5.4.1. система автоматизації обліку касових операцій у гривнях і валюті, обліку розрахунків із підзвітними особами, обліку депонентів.

5.5. Облік банківських операцій

5.5.1. система автоматизації обліку банківських операцій у гривнях і валюті, взаємодія з системами «клієнт-банк», що працюють у комунікаційному форматі.

5.6. Облік розрахунків із покупцями/постачальниками

5.6.1. система автоматизації обліку операцій за розрахунками з покупцями/по-

5.6.2. стачальниками, що підтримує різні варіанти оплат і відвантажень.

5.7. Облік витрат на виробництво

5.7.1. система автоматизації пооб’єктного обліку та формування собівартості продукції.

5.8. Облік праці та заробітної плати

5.8.1. система автоматизації розрахунку оплати праці, ведення карток персонального обліку, особових рахунків і табелів робочого часу.