มาตรฐานอาชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตรฐานอาชีพ by Mind Map: มาตรฐานอาชีพ

1. เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.1. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได ั ทางแม่เหล็กไฟ้ฟา

1.1.1. เป็นมาตรฐานรับรองผลิตภัรฑที่มีคุณสมบัติตามที่ สมอ.กำหนอ เช่น ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์

1.2. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภย

1.2.1. เพื่อช่วยลดมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมผลักดันให้ผ้ผลิตใช้เทดโนโลยีหรือวิธีการผลิตให้กระทบต่อลิ่งแแวดล้อมน้อยที่สุด

1.3. เครื่องหมายมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

1.3.1. ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชุนเพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับดุณภาพของผลิตถัณฑ์ของผลิตภณฑ์ชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล

1.4. เครื่องหมายมาตรฐาน Q

1.4.1. รับรองสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและความปลอดภัย

2. ระดับของมาตรฐานอาชีพ

2.1. ระดับ 1

2.1.1. เป็นมาตรฐานระดับกึ่งฝีมือ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมีหัวหน้าช่วยให้คำแนะนำหรือช่วยตัดสินใจเรื่องสำคัญเมื่อจำเป็น

2.2. ระดับ 2

2.2.1. เป็นมาตรฐานระดับฝีมือ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถให้คำแนำนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้

2.3. ระดับ 3

2.3.1. เป็นมาตรฐานระดับเทคนิค หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปํหา รู้ขั้นตอนกระบสนการของงานอย่างดี สามารถช่วยแนะนำงานฝีมือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี สามารถใช้หนังสือคู่มืิิอ นำความรู้และความสามารถมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้

2.4. มาตรฐานอาชีพ สาขาซ่อมรถยนต์ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

2.4.1. ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่มีความ ความสามสรถการตัดสินใจปานกลาง ทำหน้าที่ถอดประกอบ ปฎิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน

2.4.2. ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่มีความ สามารถตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุข้อข้ดข้องเบื้องต้นกำหนดงานซ่อมบำรุงและปฎิบัติการซ่องบำรุงตามอาการที่เกิดขึ้น

2.4.3. ระดับ 3 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุข้อข้ดข้างของระบบงานที่ซ้บซ้อน กำหนดงานซ่อมบำรุงและปฎิบัติงานซ่อมบำบุงที่ยาก แล้วซับซ้อนได้

3. ประเภทมาตรฐานอาชีพ

3.1. 1. มาตรฐานอาชีพเฉพาะ

3.2. 2. มาตรฐานอาชีพแห่งชาติ

3.3. 3. มาตรฐานอาชีพของอาเซียน

3.4. 4. มาตรฐานอาชีพนานาชาติ

4. ความหมาย

4.1. ข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์เกี่ยวกับ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่คนสามารถใชในการทำงานในอาชีพต่างๆ

4.2. มาตรฐานอาชีพทำโดยกลุ่มเฉพาะนั้น อาจเรียกว่า มาตรฐานสมรรถนะ