КОДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
КОДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ by Mind Map: КОДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Мета

1.1. подання інформації у формі, зручній для обробки засобами обчислювальної техніки

2. Основні поняття

2.1. Кодування – створення і присвоєння коду класифікаційному угрупованню та об’єктові класифікації

2.2. Код – знак, або сукупність знаків, узятих для позначення класифікаційного угруповання і об’єкта класифікації

2.3. Алфавіт коду – система знаків, узятих для створення коду

2.4. Основа коду – кількість знаків у алфавіті коду

2.5. Розряд коду – позиція знака в коді

2.6. Довжина коду – кількість знаків у коді без урахування пропусків

2.7. Структура коду – умовне позначення складу та послідовності розміщення знаків у коді

2.8. Контрольне число – розрахункове число, яке використовується для перевірки вірогідності запису коду

2.9. Перекодування – присвоєння закодованому об’єктові нового коду

2.10. Перекодувальні таблиці – таблиці взаємної відповідності кодів одних і тих самих класифікаційних угруповань, або об’єктів класифікації з різних класифікаторів

2.11. Класифікатор – офіційний документ, що являє собою систематизований перелік назв і кодів класифікаційних угруповань або об’єктів класифікації.

3. Види систем кодування

3.1. порядкова система кодування

3.1.1. Переваги: простота побудови кодів, мала значність, густота записів

3.1.2. Недоліки: не передбачається групування об’єктів за ознаками; з появою нових об’єктів даної номенклатури порушується прийнята класифікація

3.1.3. Приклад: 1,2,3.... або 01,02,03......

3.2. серійна система кодування

3.2.1. Переваги: найбільш економічна за кількістю розрядів, містить необхідний резерв вільних номерів для нових об’єктів

3.2.2. Недоліки: важко встановити оптимальну кількість вільних номерів, важко запам’ятовувати

3.2.3. Приклад: 1.1,1.2,1.3...... або 2.1,2.2,2.3....

3.3. система повторення

3.3.1. Переваги: легко запам’ятовуються, оскільки вони виражають ознаки, що склались в силу їх природної і логічної обумовленості

3.3.2. Недоліки: вузькість застосування

3.4. розрядна (позиційна) система кодування

3.4.1. Переваги: забезпечує чіткість і логічність кодів, чітке виділення кожної класифікаційної ознаки, зручність для машинної обробки інформації

3.4.2. Недоліки: вимагає збільшення розрядності коду

3.4.3. Прикладом можуть слугувати штрих-коди

3.5. комбінована система кодування

4. Матеріальним утіленням класифікації і кодування є класифікатор

4.1. Класифікатори можна створювати системним або локальним способом.

4.2. За системного способу інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів управління (підприємство, міністерство, відомство тощо)

4.3. За локального способу у межах одного підприємства, організації або установи.