Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. หมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆอันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ ระบบหรือกระบวนการต่างๆเพื่อให้เกิดการดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวขึ้น

2. ประโยชน์ของเทคโนโลยี

2.1. 1.ลดแรงงานคนในการทำงานต่างๆ เช่น การควบคุมการผลิต และช่วยในการคนวณ

2.2. 2.เพิ่มความสะดวกสบายตั้งแต่ส่วนบุคคล จนถึงการคมนาคมและการสื่อสารทั่วโลก

2.3. 3.เป็นแหล่งความบันเทิง

2.4. 4.ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน เหมือนกันหมดทุกชิ้น ซึ่งอิเฎลเฆ็นว่าเป็นการลดคุณค่าของชื้นงาน เพราะ handmade งานชินเดียวในโลก

2.5. 5.ลดต้นทุนการผลิต ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

2.6. 6.ทำให้เกิดการเท่าเทียมกันในสังคม และเกิดการกระจายโอกาส ทำให้เกิดสื่อการเรียนการสอนต่างๆมากขึ้น

2.7. 7.ทำให้ดกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดดียิ่งขึ้น

3. ความหมายของเทคโนโลยี

4. ความสำคัญของเทคโนโลยี

4.1. ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การมีเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น แม้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์และสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง และอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการได้เข่นกัน

5. โทษของเทคโนโลยี

5.1. 1.สิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น น้ำมัน แก้ส และถ่านหิน

5.2. 2. เปลี่ยนสังคมชาวบ้าน ให้กลายเป็นวัตถุนิยม

5.3. 3.ทำให้มนุษย์ขาดการออกกำลังกาย

5.4. 4.ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน เพราะใช้แรงงานเครื่องจักแทนแรงงานคน

5.5. 5.ทำให้เสียเวลา ทั้งจากรายการไร้สาระในโทรทัศน์

5.6. 6.จะทำให้ผู้ใช้มีโลกเป็นของตัวเอง ขาดการติดต่อกับผู้อื่น โดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนเกิดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับเด็ก