Moving Forward in a Digital Society with ICT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Moving Forward in a Digital Society with ICT by Mind Map: Moving Forward in a Digital Society with ICT

1. เทคโนโลยีล้ำๆ รอบตัวเรา

1.1. เทคโนโลยีล้ำๆ มีอะไรบ้าง

1.1.1. Global Positioning System (GPS)

1.1.1.1. สามารถหาต้ำแหน่ง พิกัดของตัวเองได

1.1.2. Smart Card

1.1.2.1. มีลักษณะเป็นบัตรพลำสติกซึ่งมีชิปวงจรอิเล็กทรอนิกส์ฝังอยู่ในบัตร

1.1.3. Augmented Reality (AR)

1.1.3.1. เป็นการนำกราฟิกคอมพิวเตอร์ ทั ง 2 มิติหรือ 3 มิติ หรือวิดีโอ มาซ้อนทับ

1.1.4. CAT (Computerized Axial Tomography scanner: CAT scanner )

1.1.4.1. ใช้วิธีฉายแสงเป็น จังหวะไปรอบ ๆ ร่างกายของมนุษย์ ถ่ายเอ็กซเรย์

1.1.5. โทษของเทคโนโลยี

1.1.5.1. เปลืองทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า

1.1.5.2. ส่งเสริมวัตถุนิยม

1.1.5.3. ท้าให้เกิดปัญหาการว่างงาน เพราะใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน

1.1.5.4. มีโลกส่วนตัว ขาดการติดต่อกับผู้อื่น เกิดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับเด็ก

2. ไอทีคืออะไร

2.1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ นํามาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่

2.2. องค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญ

2.2.1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)

2.2.1.1. ทําหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สําหรับ แก้ปจญหาต่างๆ ทั้งที่ง่าย และซับซ้อน

2.2.2. เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม

2.2.2.1. เป็นองค์ประกอบที่ทําหน้าที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยนสารสนเทศไปยังผู้ที่ต้องการในแหล่งต่างๆ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว

2.2.3. ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศแยกตามขนาด

2.2.3.1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศขนาดเล็ก

2.2.3.1.1. สมาร์ทโฟน(Smart Phone)

2.2.3.1.2. แท็บเล็ต(Tablet)

2.2.3.1.3. GPS

2.2.3.1.4. Smart Card

2.2.3.2. 2. เทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลาง

2.2.3.2.1. อินเทอร์เน็ต (Internet)

2.2.3.2.2. โทรทัศน์ตามสาย ผ่านดาวเทียม และไอพีทีวี(Cable, Satellite and IP TV)

2.2.3.2.3. ล้องวงจรปิด หรือ Closed Circuit Television(CCTV)

2.2.3.3. 3. เทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ

2.2.3.3.1. ระบบเครือข่าย (Networking System)

2.2.3.3.2. การประชุมทางไกล (Teleconference)

2.2.3.3.3. การใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม (Computer Base Training)

2.2.3.3.4. เทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ(Radio Frequency Identification : RFID)

3. แกดเจ็ต

3.1. หมายถึงเครื่องมือขนาดเล็ก ที่มีความทันสมัยแปลกใหม่ มีฟังก์ชันการใช้งานเฉพาะ อย่าง บางครั้งแกดเจ็ตที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มักจะถูกเรียกแทนว่า “กิซมอส” (Gizmos)

3.2. Application gadgets

3.2.1. แอปพลิเคชันแกดเจ็ต คือซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่ ท ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการด ำเนินการต่าง ๆ บางครั้ง อาจเรียกว่า วิดเจ็ต (Widget)

3.3. Hardware Gadgets

4. โมเดิร์น OS และ โมเดิร์นแอพ

4.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหนึ่ง แต่สิ่งที่ ท าให้มันแตกต่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นนั่นก็คือ มันสามารถท างานได้หลายอย่าง ตอบสนองความต้องการของผู้คนได้มากขึ้น

4.2. ลิขสิทธิ์ และ ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ (software license / license)

4.2.1. ลิขสิทธิ์” ตามความหมายจากเว็บวิกิพีเดีย หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์การ กระท าใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ท าขึ้น

4.2.2. ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Commercial software, License software)

5. สื่อสร้างสรรค์

5.1. “สื่อ (media)” ในทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จะหมายรวมถึงตัววัตถุที่ใช้ในการ บันทึกข้อมูล (เช่น บลูเรย์, ดีวีดี, หรือซีดี) และตัวข้อมูลที่อยู่ในนั้นด้วย เช่น ข้อมูลเสียง, ตัวอักษร, ภาพนิ่ง, และ ภาพเคลื่อนไหว

6. โลกของเครือข่าย

6.1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน โดยอาศัย อุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อกัน

6.2. ความเร็วที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของเราหรือที่เรียกว่าลูกข่าย (Client) รับส่งข้อมูลกับเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server)

6.3. อินเทอร์เน็ตก าเนิดขึ้นเมื่อประมาณปีค.ศ.1969 หรือประมาณปีพ.ศ. 2512 โดยพัฒนามาจาก อาร์พา เน็ต (ARPAnet)

6.4. ประเทศไทยได้เริ่มเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2530

6.5. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร

6.5.1. เครือข่ายระดับท้องถิ่น (Local Area Network, LAN) เครื่อข่ายขนาดเล็ก เชื่อมต่อกันในรัศมีใกล้ๆ

6.5.2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network, MAN) เครื่อข่ายขนาดกลาง ที่เชื่อมทั้งเมืองหรือจังหวัด

6.5.3. เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network, WAN)เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่อยู่ห่างไกล อาจเป็นสื่อสารระดับประเทศ หรือข้ามทวีป หรือทั่วโลกก็ได้