Logical thinking

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Logical thinking by Mind Map: Logical thinking

1. ระบบการแก้ปัญหา

1.1. คือทำการรับรู้และเข้าใจประเด็นของปัญหาอย่างถูกต้องประเด็นปัญหาที่จริงก็คือ ช่องว่างระหว่าง เป้าหมาย กับสภาพปัจจุบัน หากบรรลุเป้าหมายได้แล้ว ก็ต้องมุ่งเป้าหมายใหม่และเมื่อบรรลุเป้าหมายได้แล้ว ก็ต้องตั้งเป้าหมายใหม่แล้วท าให้เกิดช่องว่างใหม่ เพื่อสร้างจิตส านึกต่อปัญหาสูงขึ้น ท าอย่างนี้เรื่อยๆไป

2. ถ้าไม่คิดแบบ Logical Thinking

2.1. เมื่อล้มเหลวแล้วจะไม่ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง สิ่งที่คงเหลือก็มีแต่ข้อเท็จจริงที่เป็นความล้มเหลวนั้น แล้วก็จะมีแต่ การสร้างกฎข้อห้ามต่างๆ มากขึ้น

3. สร้างนิสัยให้มี Logical Thinking

3.1. การสร้างให้ตนเองมีความคิดแบบ Logical Thinking นั้นมีหลากหลายวิธีที่ใช้ในการสรรสร้างนิสัยได้ การไม่ยึด ติดกับความคิดฝังใจหรือไม่ยึดติดกับกรอบจะเป็นประโยชน์การสร้างให้เกิดนิสัยที่มีความคิดแบบ Logical Thinking อย่างต่อเนื่องได้

4. Logical Thinking คืออะไร

4.1. Logical คือ ตรรกะ  Thinking คือ ความคิด Logical Thinking คือ ความคิดเชิงตรรกะ ความคิดที่เป็นลำดับขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล

5. การใช้ความคิด เชิงตรรกะ

5.1. คิดอย่างมีระบบ

5.2. แก้ไขปัญหา

5.3. หาหนทางที่สั้นที่สุด

5.4. บรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

5.5. ปัญหาน้อยลง

6. ข้อเสียของ Logical Thinking

6.1. ไม่สามารถเห็นภาพมวลรวม

6.2. ทำให้การทำงานซ้ำซ้อน

6.3. ความผิดพลาดเกิดขึ้นซ้ำๆ

6.4. การเจรจาไม่ราบรื่น