Vai trò của NAQ trong việc thành lập ĐCSVN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vai trò của NAQ trong việc thành lập ĐCSVN by Mind Map: Vai trò của NAQ trong việc thành lập ĐCSVN

1. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn Cách Mạng Vô Sản

1.1. ra đi tìm đường cứu nước - tìm được con đường mới

1.2. đặc biệt quan tâm đến CMT10 Nga & Sơ thảo lần I luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa của lênin

1.3. bỏ phiếu tán thành việc thành lập Quốc Tế Cộng Sản

1.4. xác định con đường cách mạng đúng đắn : giải phóng giai cấp vô sản mới thực sự là giải phóng dân tộc

2. Chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng chính trị để thành lập ĐCSVN

2.1. chuẩn bị về mặt chính trị tư tưởng

2.1.1. "Người cùng khổ", "Đời sống công nhân", "Nhân đạo", "Bản án chế độ thực dân Pháp" -> tố cáo tội ác thực dân Pháp

2.1.2. ra mắt các tờ báo thanh niên, công nông, lính cách mệnh, tiền phong -> tuyên truyền cho chủ nghĩa Mác Lê - nin

2.1.3. "Đường Cách Mệnh" -> phác thảo đường lối cứu nước

2.2. chuẩn bị về mặt tổ chức

2.2.1. 1921 - Hội liên hiệp thuộc địa Pari

2.2.2. 11/11/1924 - Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông

2.2.3. 6/1925 - Hội VN cách mạng thanh niên - trực tiếp đào tạo 200 cán bộ CM

2.2.4. Cử người đi du học ở Liên Xô, Trung Quốc

3. Đại biểu Quốc Tế Cộng Sản + Chủ trì hội nghị hợp nhất ĐCSVN

3.1. Đông Dương Cộng Sản Đảng

3.2. An Nam Cộng Sản Đảng

3.3. Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn