เศรษฐกิจพอเพียง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เศรษฐกิจพอเพียง by Mind Map: เศรษฐกิจพอเพียง

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

1.1. 3 ห่วง

1.1.1. ความพอประมาณ

1.1.2. ความมีเหตุผล

1.1.3. มีภูมิคุ้มกัน

1.2. 2 เงื่อนไข

1.2.1. เงื่อนไขความรู้

1.2.2. เงื่อนไขคุณธรรม

2. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

2.1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

2.2. ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ

2.3. เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2.3.1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

2.3.2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

2.3.3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

2.3.4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.3.5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

2.4. แนวทางการพัฒนา

2.4.1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

2.4.2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

2.4.3. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

2.4.4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง

2.4.5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.4.6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

3. โครงการพระราชดำริและอันเนื่องมากจากพระราชดำริ

3.1. โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า

3.1.1. โครงการห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี

3.1.2. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

3.2. โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน

3.2.1. โครงการหญ้าแฝก

3.2.2. โครงการแกล้งดิน

3.3. โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ

3.3.1. โครงการแก้มลิง

3.3.2. โครงการฝนหลวง

3.4. โครงการทางด้านวิศวกรรม

3.4.1. กังหันน้ำชัยพัฒนา

3.4.2. ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย