การจำเเนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำเเนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ by Mind Map: การจำเเนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ

1. 2.การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

1.1. ส่วนของผักที่ใช้บริโภค ได้แก่ ใบ ลำต้น ราก ดอก ผล และเมล็ด

1.2. การผลิตผักเพื่อต้องการส่วนของใบและลำต้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยที่ธาตุไนโตรเจน

1.3. ส่วนการผลิตผักเพื่อบริโภคส่วนของดอก ผล เมล็ด และระบบรากที่แข็งแรงต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยที่ให้ธาตุ ฟอสฟอรัส

1.4. ส่วนความแข็งแรงและรสชาติหวานของผลได้รับจากปุ๋ยที่ให้ธาตุโพแทสเซียม

1.5. ส่วนที่ใช้บริโภคของผักจำแนกได้ดังนีั

1.5.1. ราก

1.5.1.1. รากแก้ว ได้แก่ แครอท เทอร์นิพ ผักกาดหัว

1.5.1.2. รากแขนง ได้แก่ มันเทศ

1.5.2. ลำต้น

1.5.2.1. ลำต้นเหนือดิน ได้แก่ กะหล่ำปม หน่อไม้ฝรั่ง

1.5.2.2. ลำต้นใต้ดิน ได้แก่ ขิง ข่า เผือก

1.5.3. ใบ

1.5.3.1. ตระกูลหอม ได้แก่ กระเทียม กระเทียมต้น

1.5.3.2. กลุ่มใบกว้าง ได้แก่ กะหล่ำปลี คะน้า

1.5.4. ดอก

1.5.4.1. ตาดอกอ่อน ได้แก่ กะหล่ำดอก บล็อกโคลลี่

1.5.4.2. ดอกแก ได้แก่ แค โสน

1.5.5. ผล

1.5.5.1. ผลอ่อน ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน

1.5.5.2. ผลแก่ ได้แก่ ตระกูลแตง เช่น แตงเทศ แตงโม

2. 3.จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

2.1. การใช้เกณฑ์ฤดูปลูกที่เหมาะสมในการจำแนกผักนั้นจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลอันมีผลเกี่ยวเนื่องจากลักษณะทางสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของพื้นที่นั้นๆ

2.2. สำหรับประเทศไทยนั้นอยู่ในเขตร้อนชื้นตลอดปีมี 3 ฤดู ได้แก่

2.2.1. ฤดูร้อน เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

2.2.2. ฤดูฝน เดือน มิถุนายน-กันยายน

2.2.3. ฤดูหนาว เดือน ตุลาคม-มกราคม

2.3. ในปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์ผักให้สามารถปลูกในแต่ละฤดูได้อย่างเหมาะสมสามารถจำแนกผักที่เจริญเติบโตได้อย่างปกติในสภาพอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้

2.3.1. ผักฤดูร้อน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส การปลูกในประเทศไทยสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตสูงตลอดปี

2.3.1.1. ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดหวาน ผักตระกูลแตงทุกชนิด

2.3.2. ผักฤดูฝน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส และทนฝน

2.3.2.1. ได้แก่ ผักตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ

2.3.3. ผักฤดูหนาว สามารถเจริญเติบโตได้ดีระหว่างอุณหภูมิ 18-28 องศาเซลเซียส ผักกลุ่มนี้สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงในฤดูหนาว

2.3.3.1. ได้แก่ กระหล่ำดอก กะหล่ำปลี กระเทียม แครอท บล็อกโคลี่ ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว

3. 1.การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

3.1. การจำแนกประเภทนี้เป็นที่นิยมใช้ในแวดวงการศึกษาการวิจัยต่างๆ และค่อนข้างจะเป็นเกณฑ์การจำแนกที่เป็นสากลโดยอาศัยความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกันของผัก

3.2. ส่วนมากนิยมจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์นี้ ถึงแค่ระดับตระกูล (Family) ยกตัวอย่างเช่น

3.2.1. ตระกูลกะหล่ำ ได้แก่ กะหล่ำดาว กะหล่ำดอก

3.2.2. ตระกูลแตง ได้แก่ แตงกวา แตงเทศ

3.2.3. ตระกูลถั่ว ได้แก่ กระถิน แค ชะอม

3.2.4. ตระกูลมะเขือ ได้แก่ พริก พริกยักษ์

3.2.5. ตระกูลอื่นๆ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ขึ้นฉ่าย