Logical Thinking

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Logical Thinking by Mind Map: Logical Thinking

1. Lecture Note

1.1. บทที่ 1

1.1.1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก

1.1.1.1. o วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ o การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์จะน ามาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนโลกไปอย่างชัดเจน o เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาในยุคหลังใช้พื้นฐานที่มีมาจาก เทคโนโลยีในยุคก่อนหน้า o ในบางครั้งจะเห็นการก้าวกระโดดในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเด่นชัด เช่น ในช่วงปฏิวัติ อุตสาหกรรม o การเปลี่ยนแปลงแหล่งพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้มักท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง เด่นชัด o การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีก่อให้เกิดการผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่าง ชัดเจน จากสังคมเกษตรกรรม เป็นอุตสาหกรรม จนกระทั่งเป็นสังคมข้อมูลและข่าวสาร

1.2. บทที่ 2

1.2.1. ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ

1.2.1.1. กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 1. การระบุปัญหาที่แท้จริง 2. ระบุสาเหตุที่อาจท าให้เกิดปัญหา ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 4. ประเมินสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด 5. ระบุแนวทางแก้ไข 6. ตรวจสอบและประเมินผล

1.2.1.2. กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 1. การระบุปัญหาที่แท้จริง 2. ระบุสาเหตุที่อาจท าให้เกิดปัญหา ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 4. ประเมินสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด 5. ระบุแนวทางแก้ไข 6. ตรวจสอบและประเมินผล

1.3. บทที่ 3

1.3.1. การวิเคราะห์ปัญหา และการแทนข้อมูล Part I

1.3.1.1. การวิเคราะห์ปัญหา - เข้าใจปัญหา - วางแผน - แก้ปัญหา - ตรวจสอบผลลัพธ์

1.3.1.1.1. เข้าใจปัญหา • อ่านปัญหาอย่างรอบครอบ จนมั่นใจว่าเข้าใจอย่างชัดเจน • ถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา • ขีดเส้นใต้ค าที่ไม่คุ้นเคย หรือสิ่งที่แปลกใหม่ • แยกให้ออกว่าส่วนใดคือสิ่งส าคัญ • ร่างการแก้ปัญหา

1.3.1.1.2. วางแผน • อาจวางแผนคนเดียว หรือมีผู้อื่นร่วมด้วย • มีแนวทางส าหรับการวางแผน หน้า | 8 - วาดลงกระดาษ เป็นตาราง - จ าลองสถานการณ์ ท าให้เป็นรูปธรรม - เรียงล าดับแยกส่วนที่เหมือนและต่าง ออกจากกัน

1.3.1.1.3. การแก้ปัญหา • จดบันทึกความคิดขณะท าตามแผน • ท างานอย่างเป็นระบบ • ถ้าการแก้ปัญหาติดขัด กลับไปเริ่มที่ Step1 ใหม

1.3.1.1.4. ตรวจสอบผลลัพธ์ • พิจารณาค าตอบว่าตรงกับที่ปัญหาต้องการไหม • เขียนสิ่งที่คิดเป็นขั้นตอน เป็นประโยชน์ในการทบทวน • ลองตั้งค าถามกับปัญหาที่เจอ • ทดลองท าให้การแก้ปัญหานั้นง่ายขึ้น

1.3.2. การวิเคราะห์ปัญหา และการแทนข้อมูล Part Il

1.3.2.1. การแทนข้อมูล

1.3.2.1.1. การแทนข้อมูลด้วย Barcode • แทนข้อมูลด้วยแถบสีด าและขาว • แถบสีด าและขาวมีความกว้างต่างกัน • เลขด้านล่างถูกก าหนดโดยสถาบันสัญลักษณ์ รหัสแท่งไทย หรือ TANC • เลขด้านล่างมีทั้งหมด 13 หลัก แต่ละหลักมี ความหมายต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน

1.3.2.1.2. Quick Response Code (QR Code) • คิดค้นโดยคนญี่ปุ่น ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต รถยนต์ โดยหลักการเดียวกับบาร์โค้ดแบบแท่ง • มีลักษณะเป็นเมตริกหรือบาร์โค้ดแท่งแบบสองมิติ หรือ เป็นการผสมผสานของรูปทรงทางเรขาคณิตซึ่ง ประกอบด้วยจุดสี่เหลี่ยมสีด าขาววางเรียงกัน • นิยมใช้แทนข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เช่น ที่อยู่ส าหรับ ติดต่อ

1.3.2.1.3. การแทนข้อมูลด้วยรหัส ASCII แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ • ส่วนแรกมี 33 ตัว เป็นส่วนควบคุม ไม่แสดงผล • ส่วนที่สองมี 95 ตัว เป็นอักขระพิเศษ และตัวอักษรภาษาอังกฤษ • ส่วนที่สามมี 128 ตัว เป็นภาษาถิ่น

1.3.2.1.4. การแทนข้อมูลด้วยรหัส Unicode • ถูกใช้เข้ารหัสในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ • รุ่นล่าสุดสามารถจุตัวอักษรได้ถึง 128,000 ตัว • จุตัวอักษรที่เขียนจากขวาไปซ้าย และบนลงล่างด้วย • สามารถพบได้กับการเข้ารหัสบนหน้าเว็บไซต์

1.3.2.1.5. การแทนข้อมูลเสียง • เสียงที่ถูกบันทึกจากไมโครโฟน จากเครื่องดนตรี • ขั้นตอนการบันทึกจะเก็บตัวอย่างของเสียงเหล่านั้นไว้ ในอัตรา ประมาณ 44,100 ตัวอย่างต่อวินาที • เก็บอยู่ในรูปแบบของคลื่นความถ

1.3.2.1.6. การแทนข้อมูลภาพ • รูปภาพจะประกอบด้วย pixel จ านวนเท่าขนาดของรูปภาพคูณกัน • แต่ละ pixel จะถูกแทนที่ด้วยตัวเลข หรือชุดตัวเลขที่สื่อความถึง สีของ pixel นั้น

1.3.2.1.7. เลขฐาน • เลขฐานสิบ • เลขฐานสิบหก • เลขฐานแปด • เลขฐานสอง

1.4. บทที่ 4

1.4.1. การออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับการแก้ปัญหา

1.4.1.1. • ศึกษาวิธีการหรือกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และ สามารถปฏิบัติตามได้ • จัดล าดับวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดย มีการแยกย่อยและเรียงล าดับขั้นตอนของกระบวนการ • ต้องระบุปัจจัยน าเข้าว่ามีอะไรบ้าง แล้วจะต้องระบุถึง ผลลัพธ์ที่ต้องการ • มีขั้นตอนการท างานที่ใช้การตัดสินใจ โดยน าหลักเหตุผล และคณิตศาสตร์มาใช้

1.5. บทที่ 5

1.5.1. การสร้างแผนภาพความคิด

1.5.1.1. “แผนภาพความคิด” หรือ Mind map คือ การถ่ายทอดความคิดหรือการน าเสนอการสรุป ข้อมูล โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใยแทน การจดย่อแบบเดิม

2. Lab

2.1. ใช้ใน Lecturs มาทำความเข้าใจ น๊าจ๊าอิอิ