การจำแนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ by Mind Map: การจำแนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ

1. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. การจำแนกประเภทนี้เป็นที่นิยมใช้ในแวดวง การศึกษาการวิจัยต่างๆ และค่อนข้างจะเป็นเกณฑ์การจำแนกที่เป็นสากลโดยอาศัยความ เกี่ยวข้องใกล้เคียงกันของผัก มีการเจริญเติบโตในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศคล้ายคลึง กัน นอกจากนี้ผักประเภทเดียวกันมักมีระบบการเจริญเติบโตทางราก ลำต้น และใบ ระบบ การสืบพันธุ์

1.2. ดอก ผล และเมล็ด ที่คล้ายคลึงกันและส่วนมากนิยมจ าแนกผักตาม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์นี้ ถึงแค่ระดับตระกูล (Family)

1.3. ตระกูลกะหล่ำ

1.3.1. กะหล่ำดาว กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว ปลี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว บล็อกโคลี่

1.4. ตระกูลแตง

1.4.1. แตงกวา แตงเทศ แตงโม ต าลึง บวบเหลี่ยม บวบหอม น้ าเต้า ฟักทอง มะระ

1.5. ตระกูลถั่ว

1.5.1. กระถิน แค ชะอม ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มันแกว โสน ตระกูลมะเขือ ได้แก่ พริก พริกยักษ์ พริกหวาน มะเขือ มะเขือเทศ มะแว้ง

1.6. ตระกูลอื่นๆ

1.6.1. ข้าวโพดหวาน ขึ้นฉ่าย เครื่องเทศ ผักกาดหอม ผักชี ผักบุ้งจีน สมุนไพร

2. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ส่วนของผักที่ใช้บริโภค

2.1.1. ใบ ล าต้น ราก ดอก ผล และเมล็ด การผลิตผักเพื่อ ต้องการส่วนของใบและล าต้นจึงจ าเป็นต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยที่ธาตุไนโตรเจน ส่วนการผลิตผัก เพื่อบริโภคส่วนของดอก ผล เมล็ด และระบบรากที่แข็งแรงต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยที่ให้ธาตุ ฟอสฟอรัส ส่วนความแข็งแรงและรสชาติหวานของผลได้รับจากปุ๋ยที่ให้ธาตุโพแทสเซียมเป็น ส่วนใหญ่ นอกจากนี้การปลูกผักที่ต้องการส่วนต่างๆ

2.1.2. ผักที่บริโภคส่วนของระบบราก จะไม่เพาะกล้าเพื่อท าการย้ายปลูก

2.1.3. ราก

2.1.3.1. รากแก้ว ได้แก่ แครอท เทอร์นิพ ผักกาดหัว

2.1.3.2. รากแก้ว ได้แก่ แครอท เทอร์นิพ ผักกาดหัว

2.1.4. ลำต้น

2.1.4.1. ลำต้นเหนือดิน ได้แก่ กะหล่ำปม หน่อไม้ฝรั่ง

2.1.4.2. ลำต้นใต้ดิน ได้แก่ ขิง ข่า เผือก มันฝรั่ง มันมือเสือ หน่อไม้

2.1.5. ใบ

2.1.5.1. ตระกูลหอม ได้แก่ กระเทียม กระเทียมต้น หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่

2.1.5.2. กลุ่มใบกว้าง ได้แก่ กะหล่ าปลี คะน้า ปวยเล้ง ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม

2.1.6. ดอก

2.1.6.1. ตาดอกอ่อน ได้แก่ กะหล่ าดอก บล็อกโคลี่

2.1.6.2. ดอกแก ได้แก่ แค โสน

2.1.7. ผล

2.1.7.1. ผลอ่อน ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา บวบ เหลี่ยม มะเขือ มะระ

2.1.7.2. ผลแก่ ได้แก่ ตระกูลแตง เช่น แตงเทศ แตงโม ฟักทอง ผักตระกูลมะเขือ ได้แก่ พริก มะเขือเทศ