สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล by Mind Map: สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

1. สื่อกลางแบบใช้สาย

1.1. สายคูบิดเกลียว (twisted pair cable)

1.1.1. สายคูบิดเกลียวแบบไมปองกันสัญญาณรบกวน หรือสายยูทีพี

1.1.1.1. เปนสายที่ใชในระบบโทรศัพทตอมาไดมีการปรับปรุงคุณสมบัติใหดีขึ้น จนสามารถใชกับสัญญาณความถี่สูงไดทําใหสงขอมูลไดดวยความเร็วสูงขึ้น สายยูทีพีที่ใชเปนสื่อกลางการสื่อสารขอมูลจะประกอบดวยลวดทองแดง  8  เสนตอเขากับหัวตอแบบ  RJ45  ขณะที่ในระบบโทรศัพท จะใชลวดทองแดงเพียง  2 หรือ  4  เสน  ตอเขากับหัวตอแบบ  RJ11

1.1.2. สายคูบิดเกลียวแบบปองกันสัญญาณรบกวน หรือสายเอสทีพี

1.1.2.1. เปนสายที่หุมดวยกั้นสัญญาณเพื่อปองกันการรบกวนไดดียิ่งขึ้น  สายเอสทีพีรองรับความถี่ของการสงขอมูลสูงกวาสายยูทีพี  แตมีราคาแพงกวาในปจจุบันการติดตั้งสายสัญญาณภายในอาคารนิยมใชสายยูทีพี เปนหลัก เพราะมีราคาถูกกวาสายเอสทีพี และมีการพัฒนามาตรฐานใหมีคุณภาพสูงสามารถสงขอมูล

1.2. สายโคแอกซ (coaxial cable

1.2.1. เปนสายนําสัญญาณที่เรารูจักกันดีโดยใชเปนสายนําสัญญาณที่ตอจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศนหรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบดวยลวดทองแดงที่เปนแกนหลักหนึ่งเสนหุมดวยฉนวนเพื่อปองกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุมดวยตัวนําซึ่งทําจากลวดทองแดงถักเปนรางแหเพื่อปองกันการรบกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาและสัญญาณรบกวนอื่นๆ  กอนจะหุมชั้นนอกสุดดวยฉนวนพและนิยมใชเปนสายนําสัญญาณแอนะล็อกเพื่อเชื่อมตออุปกรณภาพและเสียง

1.3. สายไฟเบอรออพติก (fiber-optic cable)

1.3.1. ประกอบดวยกลุมของเสนใยทําจากแกวหรือ พลาสติกที่มีขนาดเล็กประมาณเสนผม         แตละเสนจะมีแกนกลาง (core) ที่ถูกหอหุมดวยวัสดุใยแกวอีกชนิด หนึ่งซึ่งเรียกวา“แคล็ดดิง (cladding)” และหุมอีกชั้นดวยฉนวนเพื่อปองกันการกระแทกและฉีกขาด

2. สื่อกลางแบบไรสาย

2.1. อินฟราเรด

2.1.1. สื่อกลางประเภทนี้มักใชกับการสื่อสารขอมูลที่ไมมีสิ่งกีดขวาง         ระหวางตัวสงและตัวรับสัญญาณ เชนการสงสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลไปยังเครื่องรับโทรทัศนหรือวิทยุ

2.2. ไมโครเวฟ

2.2.1. เปนสื่อกลางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูงใชสําหรับการเชื่อมตอระยะไกลโดย                   การสงสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาไปในอากาศพรอมกับขอมูลที่ตองการสงและ               ตองมีสถานีที่ทําหนาที่สงและรับขอมูล

2.3. ดาวเทียมสื่อสาร

2.3.1. พัฒนาขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงขอจํากัดของสถานีรับสงไมโครเวฟบนผิวโลกโดยเปนสถานีรับสงสัญญาณไมโครเวฟ บนอวกาศในการสงสัญญาณตองมีสถานีภาคพื้นดินคอยทำหนาที่รับและสงสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียมที่โคจรอยูสูง   จากพื้นโลกประมาณ 35,600 กิโลเมตร

2.4. คลื่นวิทยุ

2.4.1. เปนสื่อกลางที่ใชสงสัญญาณไปในอากาศ โดยสามารถสงในระยะทางไดทั้งใกลและ ไกล โดยมีตัวกระจายสัญญาณ (broadcast) สงไปยังตัวรับสัญญาณและใชคลื่นวิทยุ ในชวงความถี่ตางๆกันในการสงขอมูล