Баланс — система показників, які характеризують виробництво та розподіл суспільного продукту в га...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Баланс — система показників, які характеризують виробництво та розподіл суспільного продукту в галузевому розрізі, міжгалузеві виробничі зв'язки, використання матеріальних і трудових ресурсів, створення і розподіл національного доходу. by Mind Map: Баланс — система показників, які характеризують виробництво та розподіл суспільного продукту в галузевому розрізі, міжгалузеві виробничі зв'язки, використання матеріальних і трудових ресурсів, створення і розподіл національного доходу.

1. ПАСИВ — власність відповідної фізичної або юридичної особи на активи — майно і об'єкти (ресурси), які є на підприємстві, які контролюються підприємством в результаті попередніх (минулих) подій, та використання яких, як очікується, призведе до збільшення капіталу.

1.1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

1.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

1.2.1. Забезпечення виплат персоналу

1.2.2. Додаткове пенсійне забезпечення

1.2.3. Виконання гарантійних зобов’язань

1.2.4. Реструктуризація

1.3. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1.4. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1.5. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

2. АКТИВ — частина бухгалтерського балансу, що відображає на певну дату всі наявні на даному підприємстві матеріальні цінності, кошти, борги різних осіб та установ у грошовому виразі.

2.1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

2.1.1. Основні засоби — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.

2.1.2. Залишкова вартість — цe різниця мiж первісною (переоціненою) вартістю необоротного aктиву тa сумою йогo накопиченої амортизації (зносу).

2.1.3. Амортизація — це систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується(первісна мінус ліквідаційна вартість )упродовж строку їх корисного використання( експлуатації)

2.2. ОБОРОТНІ АКТИВИ

2.2.1. Грошові кошти — поняття бухгалтерського обліку, яке відображає найліквідніші активи підприємства та включає готівку в касі, кошти на рахунках в банках, електронні гроші, які емітуються у відкрито циркулюючій системі, депозити до запитання та кошти в дорозі.

2.2.2. Запаси — це продукція виробничо-технічного призначення, споживчі й інші товари, що перебувають на різних стадіях виробництва й обігу, та очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання. Запаси складають значну частку оборотних активів на підприємствах.

2.2.3. Дебіторська заборгованість

2.3. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ