Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผัก by Mind Map: ผัก

1. ตระกูลมะเขือ

1.1. มะแว้ง

1.2. มะเขือเทศ

1.3. มะเขือ

1.4. พริกหวาน

1.5. พริกยักษ์

1.6. พริก

2. ตระกูลกะหล่ำ

2.1. กะหล่ำ

2.2. กะหล่ำดอก

2.3. กะหล่ำปลี

2.4. กวางตุ้ง

2.5. คะน้า

2.6. ผักกาดขาว

2.7. ผักกาดหัว

2.8. บล็อกโคลี่

3. ตระกูลแตง

3.1. แตงเทศ

3.2. แตงโม

3.3. ตำลึง

3.4. บวบเหลี่ยม

3.5. บวบหอม

3.6. ฟักทอง

3.7. มะระ

4. ตระกูลถั่ว

4.1. กระถิน

4.2. แค

4.3. ชะอม

4.4. ถั่วแขก

4.5. ถั่วฝักยาว

4.6. ถั่วลันเตา

4.7. มันแกว

4.8. โสน

5. ตระกูลอื่นๆ

5.1. ข้าวโพดหวาน

5.2. ขึ้นฉ่าย

5.3. เครื่องเทศ

5.4. ผักกาดหอม

5.5. ผักบุ้งจีนสนุนไพร