ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กของอำเภอเชียงดาว ต่ำกว่าเป้าหมาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กของอำเภอเชียงดาว ต่ำกว่าเป้าหมาย by Mind Map: ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กของอำเภอเชียงดาว ต่ำกว่าเป้าหมาย

1. ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา

1.1. ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางไม่รองรับข้อมูลจากรพ. อาจเนื่องมาจาก ระบบคอมพิวเตอร์ รพ.ไม่ได้ Update version ของระบบ Hosxp

1.2. คัดกรองพัฒนาการแล้วข้อมูลไม่ถูกส่งออกมา หรือส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว ไม่เข้าระบบ หรือข้อมูลยังไม่ได้ประมวลผล

2. ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน

2.1. ลงข้อมูลไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด

2.2. ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ข้อมูลไม่ขึ้นในระบบ Health Data Center

3. ปัญหาจากการดำเนินงาน

3.1. การประเมินพัฒนาการแต่ละช่วงอายุไม่สอดคล้องกับการมารับวัคซีนตามนัด เช่น ในช่วงอายุ 42 เดือน ทำให้เด็กในช่วงอายุนี้ไม่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

3.2. การประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กยังไม่ทั่งถึง

3.3. อสม.ไม่ทราบชื่อภาษาไทยเด็กในกลุ่มเป้าหมาย

3.4. พนักงานคนจีนในอนามัยก็ไม่ทราบชื่อภาษาไทย (รพ.สต.อรุโณทัย)

3.5. ตัวเด็กไม่อยู่ในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น รพ.สต.อรุโณทัย นาหวาย เด็กบางคนข้ามฝั่ง(พม่า)ไปแล้วไม่กลับมา บางคนมีชื่อจริงแต่ตัวไม่อยู่ แม้จะมีบ้านเลขที่ ก็ตามเด็กไม่ได้

4. เจ้าหน้าที่ PT/OT ผู้คัดกรองมีจำนวนไม่พอ

5. บางพื้นที่ไม่สามารถมารับบริการคัดกรองได้ เพราะการคมนาคมไม่เอื้ออำนวย

6. ไม่มีแผนงาน / โครงการที่เป็นรูปธรรม ทำให้การดำเนินงานไม่มีแบบแผน ยาก

7. ผู้ปกครองไม่พามาคัดกรองพัฒนาการตามนัด