Didaktika Informatiky

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Didaktika Informatiky by Mind Map: Didaktika Informatiky

1. História

1.1. 1980 – 1990 – informatika = programovanie

1.2. 1990 – 1997 – informatika = aplikačný softvér

1.3. 1997 – 2008 – informatika = všeobecno-vzdelávací predmet

1.4. 2008 – informatika na všetkých stupňoch vzdelávania

2. Vyučovanie

2.1. Konštruktívne

2.2. Inštruktívne

3. Ciel Didaktiky

3.1. integrovať filozofickú, psychologickú a pedagogickú prípravu s odbornou informatickou prípravou

3.2. integrovať teoretické vedomosti s pedagogickou praxou

3.3. kultivovať pedagogické presvedčenie učiteľa informatiky

4. Štátny vzdelávací program

4.1. ISCED

4.1.1. ISCED 1

4.1.2. ISCED 2

4.1.3. ISCED 3

4.1.4. ISCED 4

4.1.5. ISCED 5

4.1.6. ISCED 6

5. Žiaci

5.1. Generácia Y

5.2. Generácia X

5.3. Generácia Baby Boom

5.4. Zrelá generácia

6. Obsah

6.1. straré štandardy

6.2. nové štandardy

7. Ciel INF.

7.1. získať digitálnu gramotnosť – poznať a vedieť pouţívať digitálne technológie

7.2. chápať fundamentálne princípy informatiky ako vedy