Didaktika Informatiky

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Didaktika Informatiky by Mind Map: Didaktika Informatiky

1. Štátny vzdelávací program

1.1. ISCED

1.1.1. ISCED 1

1.1.2. ISCED 2

1.1.3. ISCED 3

1.1.4. ISCED 4

1.1.5. ISCED 5

1.1.6. ISCED 6

2. Žiaci

2.1. Generácia Y

2.2. Generácia X

2.3. Generácia Baby Boom

2.4. Zrelá generácia

3. História

3.1. 1980 – 1990 – informatika = programovanie

3.2. 1990 – 1997 – informatika = aplikačný softvér

3.3. 1997 – 2008 – informatika = všeobecno-vzdelávací predmet

3.4. 2008 – informatika na všetkých stupňoch vzdelávania

4. Obsah

4.1. straré štandardy

4.2. nové štandardy

5. Vyučovanie

5.1. Konštruktívne

5.2. Inštruktívne

6. Ciel Didaktiky

6.1. integrovať filozofickú, psychologickú a pedagogickú prípravu s odbornou informatickou prípravou

6.2. integrovať teoretické vedomosti s pedagogickou praxou

6.3. kultivovať pedagogické presvedčenie učiteľa informatiky

7. Ciel INF.

7.1. získať digitálnu gramotnosť – poznať a vedieť pouţívať digitálne technológie

7.2. chápať fundamentálne princípy informatiky ako vedy