Модели на ЈПП

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Модели на ЈПП by Mind Map: Модели на ЈПП

1. Иницијатива за приватно финансирање (Private Finance Initiative-PFI) ( од 20 до 30 години)

1.1. Јавниот партнер му плаќа на приватниот партнер збирна цена за: дизајнот, градбата и одржувањето на инфраструктурниот објект, за однапред определен период на време

1.2. инфраструктурниот објект се пренесува во сопственост на јавниот партнер

1.3. договорите можат да траат до дваесет и повеќе години.

1.4. приватниот партнер ја дизајнира, финансира изградбата на инфраструктурата истата да ја администрира, односно одржува за сметка на јавниот партнер, кој истата ја користи за давање на јавни услуги,

2. Концесија

2.1. Приватниот партнер ги дава јавните услуги и истите ги наплаќа од крајните корисници.

2.2. Приватниот парнер плаќа концесија на јавниот партнер.

2.3. Ризикот за вршење на дејноста, по правило, го презема концесионерот.

2.4. инфраструктурата  по истекот на договорот, останува во сопственост на јавниот партнер.

3. http://www.pelagonijabiznis.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=15&lang=mk

4. Договор за услуги (до 24 месеци)

4.1. краток временски период

4.2. заштеди на трошоците

4.3. одговорноста за управување и инвестирање останува на јавниот партнер

5. Менаџерски договор (од 3 до 5 години)

5.1. одговорноста за работење со инфраструктурата и управувањето се префрла на приватниот сектор

5.2. комплексни договори

5.3. договорите се краткорочни

5.4. Плаќањата спрема приватниот партнер може да бидат врз фиксна основа или врз стимулирачка основа

5.5. Обврската за инвестирање останува на јавниот партнер, иако е можно со менаџерскиот договор да се предвиди обврска за инвестирање и на страната на приватниот партнер

6. Лизинг (закуп) од 8 до 15 години

6.1. ризикот го превзема  приватниот партнер

6.2. фиксната отплата на ратите за лизинг спрема јавниот партнер и обврската да работи и управува со инфраструктурата