21. tétel - Andragógia MA záróvizsga A felnőttképzésben elvárt újszerű tanítás-, tanulásszervezés...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
21. tétel - Andragógia MA záróvizsga A felnőttképzésben elvárt újszerű tanítás-, tanulásszervezési eljárások, képzési és kutatási módszerek, innovációk a formális, nem formális és informális képzések világában Az új módszerek megjelenésének okai, főbb jellemzői by Mind Map: 21. tétel - Andragógia MA záróvizsga A felnőttképzésben elvárt újszerű tanítás-, tanulásszervezési eljárások, képzési és kutatási módszerek, innovációk a formális, nem formális és informális képzések világában  Az új módszerek megjelenésének okai, főbb jellemzői

1. A felnőttképzésben elvárt újszerű tanítás-, tanulásszervezési eljárások, képzési és kutatási módszerek, innovációk a formális, nem formális és informális képzések világában

1.1. Az új tanulási kultúra a lifelong learning szemlélet meghonosodását és az azzal járó paradigmaváltást jelenti

1.2. Az új tanulási paradigma fő jellemzői

1.2.1. • a tanulás időben és térben is kiterjed • a felnőttkori tanulás állampolgári jog • a tanulás tartalma a munkaerőpiac igényeihez igazodik • a tanulás újfajta értékelésének igénye • validáció • változik a pedagógusok és andragógusok szerepe

1.3. Az új tanulási kultúra

1.3.1. szintetizálja

1.3.1.1. a korszerű felnőttnevelés és -képzés elméletét és gyakorlatát

1.3.1.2. épít a felnőtt tanulók • igényeire, • előzetes tudására, • tapasztalataira, • tanulási kompetenciáira

1.3.2. gyakran alkalmazza

1.3.2.1. • a nyitott tanulás moderátor vezette formáit • a csoportos tanulást szolgáló feladattípusokat

1.3.3. igényli

1.3.3.1. • az új szervezeti lehetőségeket • az új szociális hátteret

1.3.4. felveti a kérdését

1.3.4.1. • a felnőttképzés professzionalizálódásának • a tudásközvetítők minősített, újszerű képzésének

1.4. A tanulás terei

1.4.1. Formális tanulás

1.4.1.1. • iskolarendszerű képzés • oktatási és képzési alapintézményekben

1.4.2. Nem-formális tanulás

1.4.2.1. • a munka világában lévők folyamatos továbbképzése • a munkaképes korú felnőtt munkanélküli népesség képzése

1.4.3. Informális tanulás

1.4.3.1. • a mindennapi élet természetes velejárója • nem feltétlenül tudatos tanulási tevékenység

1.5. A tanulás dimenziói

1.5.1. • jelenléti oktatás • távoktatás

2. Az új módszerek megjelenésének okai, főbb jellemzői

2.1. Tudást szerezni nem csak a formális (intézményi) keretek között lehet

2.1.1. Technikai fejlődés

2.1.1.1. A XX. század végén tapasztalható soha nem látott gyorsaságú technikai fejlődés következtében nemcsak az intézményes oktatás, hanem a tanulást befolyásolni tudó kommunikáció is megváltozott

2.1.2. Tömegoktatás

2.1.2.1. Fiatalok és felnőttek tömeges oktatásának új, hatékony útjainak keresése kezdődött meg

2.1.3. Ismeretterjesztés

2.1.3.1. Változás következetett be az ismeretterjesztő intézmények struktúrájában is

3. ...

3.1. A felnőttoktatókkal szembeni elvárások

3.1.1. • széles körű általános műveltség, • korszerű szakmai ismeretek és kompetenciák • elkötelezettség az oktatás teljesítménye és minőségkultúrája iránt

3.1.2. Felnőttoktatói módszerek, tanítási-tanulási formák

3.1.2.1. Előadó-központú

3.1.2.1.1. Előadás, magyarázat • az ismeretközvetítés klasszikus módszere • egy téma szóbeli kifejtése szakértő személy által

3.1.2.1.2. Beszélgetés • az előadó lehetőséget ad a résztvevőknek a megszólalásra • tanulás az előadó kérdései kapcsán, gyakran önállóan

3.1.2.1.3. Bemutatás, szemléltetés • legáltalánosabb és legősibb oktatási módszer • tárgyak, jelenségek elemzése • széleskörű technikai eszköztár használata

3.1.2.1.4. Kerekasztal-beszélgetés • azonos szakmai felkészültséggel rendelkező szakemberek (max. 10 fő) • egy-két órán át tart • egy adott témát ölel fel • beszélgetés • a résztvevők egyenrangú partnerek • a tízperces bevezetőt ötperces hozzászólások követik

3.1.2.2. Résztvevőközpontú

3.1.2.2.1. • moderáció • csoportmunka • peer learning – kooperatív tanulás • tréning • coaching • szimuláció, szerepjáték • projektmódszer • vita

3.1.2.3. Önirányító (self-directed)

3.1.2.3.1. a tanuló saját maga kezdeményezi a tanulást • diagnosztizálja saját tanulási szükségleteit • megfogalmazza a tanulás céljait • megkeresi a tanuláshoz szükséges humán és materiális forrásokat • megfelelő tanulási stratégiát választ • értékeli saját tanulási eredményeit

3.1.2.4. Az értékelés típusai

3.1.2.4.1. Diagnosztikus • helyzetfeltárás

3.1.2.4.2. Formatív • segítés, fejlesztés

3.1.2.4.3. Szummatív • minősítés

4. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az új tanulási kultúra a pedagógia és andragógia világában egy fejlődési folyamatot jelent, amely átrendezi a hangsúlyt a tanítás folyamatáról a tanulás folyamatára.