Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

การปรับปรุงทัศนียภาพลานกิจกรรม"สวนปาล์ม" by Mind Map: การปรับปรุงทัศนียภาพลานกิจกรรม"สวนปาล์ม"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

การปรับปรุงทัศนียภาพลานกิจกรรม"สวนปาล์ม"

How long would it take?

ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการทำกิจกรรมนี้ประมาณ 2 อาทิตย์

Why?

เพราะลานกิจกรรมเป็นสถานที่ที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน ที่มีทั้งเวทีและโต๊ะสำหรับติวหนังสือ

จึงอยากจะปรับปรุงให้สถานที่ดูร่มรื่น สะอาดตาเหมาะแก่การติวหนังสือ

   

How much would it cost?

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมนี้ ประมาณคนละ 50 บาท

Planning

จัดให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ

ทำให้บริเวณรอบๆร่มรื่น