Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

การปรับปรุงทัศนียภาพลานกิจกรรม"สวนปาล์ม" by Mind Map: การปรับปรุงทัศนียภาพลานกิจกรรม"สวนปาล์ม"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

การปรับปรุงทัศนียภาพลานกิจกรรม"สวนปาล์ม"

How long would it take?

ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการทำกิจกรรมนี้ประมาณ 2 อาทิตย์

Why?

เพราะลานกิจกรรมเป็นสถานที่ที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน ที่มีทั้งเวทีและโต๊ะสำหรับติวหนังสือ

จึงอยากจะปรับปรุงให้สถานที่ดูร่มรื่น สะอาดตาเหมาะแก่การติวหนังสือ

How much would it cost?

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมนี้ ประมาณคนละ 50 บาท

Planning

จัดให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ

ทำให้บริเวณรอบๆร่มรื่น