ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ by Mind Map: ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ

1. Същност -  форма на обучение на деца със специални образователни потребности, при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. То обхваща деца с интелектуална недостатъчност, със зрителни увреждания, със слухови увреждания, с хронични заболявания, с езиково-говорни нарушения.

2. Цел - главната цел на интегрираното обучение е да постигне вграждане на децата със специални образователни потребности в средата на техните връстници, а впоследствие - в обществото като цяло.

3. Ключов фактор за реализиране  - ресурсните учители,  заемайки  най-важна роля: да проучват и анализират видовете фактори, свързани с въвеждането на обучението и да подготвят ученика за интегриране.

4. Главеният проблем на приобщаващото образование в България - подготовката на учителите от детските градини и общообразователните училища за работа с деца със СОП е изостанала, а там, където се провежда, е несистематизирана.