คุณลักษณะอันพึงประสงค์

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ by Mind Map: คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ภูมิปัญญาไทย

1.1. การจักสาร

1.2. การปั้นเครื่องปั้นดินเผา

1.3. การทำขนมไทย

1.4. การทำอาหารไทย

2. หนังสือนอกเวลา

3. แสดงพฤติกรรมตามขนบธรรมเนียมไทย

3.1. การไหว้

3.2. การก้มตัวเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่

3.3. การพูดลงท้ายด้วย ครับ/ค่ะ

4. การเดินทางมาโรงเรียนให้ทันเวลา

5. ปฏิบัติตามกฏของโรงเรียน/ห้อง

5.1. แต่งกายถูกต้อง

5.2. ทรงผมถูกระเบียบ

5.3. ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาท

6. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง

6.1. ไม่ลอกงานของเพื่อน

6.2. ไม่ให้ผู้ปกครองช่วยทำ

6.3. ขอคำปรึกษา จากครู ผู้ปกครอง เพื่อน

7. เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8. ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ

8.1. อดทนทำงานให้สำเร็จ ไม่ท้อถอย

8.2. ทำงานให้สำเร็จด้วยความสามารถสูงสุด

8.3. ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง

8.3.1. ขอฟังผลป้อนกลับจากครูเพื่อนำไปปรับปรุงตัวเอง

8.3.2. นำเนื้อหาในส่วนที่ไม่เข้าใจกลับมาถามครู

8.3.3. ขอคำปรึกษาจากครูเมื่อพบอุปสรรคในการทำงาน

9. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

10. ทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว

11. เข้าเรียนตรงเวลา

12. ทบทวนความรู้เดิมและหาความรู้ใหม่ๆ

12.1. ทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ

12.2. อ่านหนังสือเรียน

12.2.1. อ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม

12.3. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาด้าน

12.3.1. การบรรยายให้ความรู้เรื่องวิชาการ

12.4. อ่านหนังสือ/หาความรู้จากแหล่งอื่น

12.4.1. หนังสือพิมพ์

12.4.2. บทความในอินเตอร์เน็ต

12.5. จดบันทึกความรู้ที่สำคัญ

13. ต่อแถวซื้ออาหาร

14. ส่งงานตรงเวลา

15. กลับบ้านตรงเวลา หรือ บอกเหตุผลกับผู้ปกครองทุกครั้งที่จะกลับบ้านช้า

16. ปฏิบัติตามกฏหรือจารีตของโรงเรียน

16.1. ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าแถว

16.1.1. ต่อแถวเข้าห้องน้ำ

16.1.2. ต่อแถวส่งงาน

17. จัดห้อง ของใช้ ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ

18. ช่วยสอนการบ้านให้น้อง

19. ปฏิบัติตนตามกฎหมายของสังคม

19.1. ปฏิบัติตามกฎจราจร

19.1.1. คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อเดินทางด้วยรถยนต์

19.1.2. ไม่ผ่าไฟแดง

19.1.3. สวนหมวกกันน็อคเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์

19.1.4. ไม่ผ่าไฟแดง

20. ของมีค่า

20.1. ของใช้ส่วนตัว

20.1.1. นาฬิกา

20.1.2. กระเป๋า

20.2. เงิน

21. มุ่งมั่นในการทำงาน

21.1. ทำงานเสร็จทันเวลา ไม่มีงานค้าง

21.2. มีส่วนร่วมในการอภิปราย ซักถามในห้องเรียน

22. รักความเป็นไทย

22.1. ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการ

22.2. การยิ้มทักทาย

22.2.1. การเล่นดนตรีไทย

22.3. การฟันดาบ

22.4. สืบสานวัฒนธรรมของไทย

22.4.1. การรำต่างๆ

23. ซื่อสัตย์

23.1. ไม่หยิบเอาของผู้อื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

23.1.1. อุปกรณ์การเรียน

23.1.1.1. เครื่องเขียน

23.1.1.2. หนังสือ สมุด ใบงาน

24. ใฝ่เรียนรู้

24.1. ตั้งใจเรียน

24.1.1. ถามครูเมื่อเกิดข้อสงสัย

25. มีวินัย

25.1. ปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบกับครอบครัว

26. อยู่อย่างพอเพียง

26.1. ใช้ของ/ทรัพยากรต่างๆอย่างประหยัด คุ้มค่า

26.1.1. ของใช้ส่วนตัว

26.1.1.1. เงิน

26.1.2. ของใช้ส่วนรวม

26.1.2.1. อุปกรณ์ในห้องเรียน

26.1.2.2. หนังสือในห้องสมุด

26.1.3. ทรัพยากร

26.1.3.1. เครื่องเขียน

26.1.3.2. น้ำ

26.1.3.3. ไฟฟ้า

26.2. แบ่งเวลาในการทำสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม

26.2.1. ไม่มาโรงเรียนสาย

26.3. วางแผนสำหรับการทำสิ่งต่างๆ

26.3.1. การทำการบ้านให้สำเร็จและประหยัดเวลา

26.3.2. การเรียนต่อเพื่ออาชีพในอนาคต

27. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

27.1. แสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์ความเป็นชาติ ศาสน์ กษัตริย์

27.1.1. ธงชาติ

27.1.2. เพลงชาติ

27.1.3. รูปปั้น รูปหล่อ

27.1.3.1. สร้างอาคารเรียนในพื้นที่ขาดแคลน

27.1.4. ศาสนสถาน

27.1.4.1. เพลงสรรเสริญพระบารมี

27.1.5. พระฉายาลักษณ์/สาทิศลักษณ์

27.2. ร่วมกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นที่แสดงถึงความสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์

27.2.1. วันสำคัญแห่งชาติ

27.2.1.1. วันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ

27.2.2. วันสำคัญทางศาสนา

27.2.2.1. วันเข้าพรรษา

27.2.2.2. วันวิสาขบูชา

28. มีจิตสาธารณะ

28.1. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

28.1.1. กิจกรรมปลูกป่า

28.1.2. เก็บขยะรอบโรงเรียน

28.2. ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส โดยไม่หวังผลตอบแทน

28.2.1. ช่วยคุณครูยกของ

28.2.2. เสียสละที่นั่งในคนชราบนรถเมล์

28.2.3. เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นไทย

28.2.3.1. ประเพณีไทยต่างๆ

28.2.3.1.1. วันลอยกระทง

28.2.3.1.2. วันสงกรานต์

28.3. ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

28.4. รู้จักแบ่งปันแรงกาย ทรัพย์สิน ปัญญาให้ผู้อื่น

28.4.1. บริจาคเลือดหรือสิ่งของ

28.4.2. ช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้อง แม้ตนเองไม่ใช่เวรประจำวัน