พระราชบัญญติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พระราชบัญญติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 by Mind Map: พระราชบัญญติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

1. บริการสาธารณสุข

2. มาตรา1

2.1. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

3. มาตรา2

3.1. การบังคับใช้

3.1.1. 4 มีนาคม พ.ศ.2550

4. มาตรา3

4.1. คำจำกัดความ

4.1.1. สุขภาพ

4.1.2. ปัญญา

4.1.3. ระบบสุขภาพ

4.1.4. บุคลากรด้านสาธารณสุข

4.1.5. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข

4.1.6. สมัชชาสุขภาพ

4.1.7. กรรมการ

4.1.8. คณะกรรมการสรรหา

4.1.9. เลขาธิการ

4.1.10. สำนักงาน

4.1.11. คณะกรรมการบริหาร

4.1.12. กรรมการบริหาร

4.1.13. หน่วยงานของรัฐ

4.1.14. รัฐมนตรี

5. มาตรา4

5.1. การรักษาการและมีอำนาจในการ ออกกฏ

5.1.1. นายกรัฐมนตรี

5.1.2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข