ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 by Mind Map: ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ความเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้แบบ PBL

1.1. เรียนรู้ผ่านการทำงานจริง

1.2. ฝึกทักษะการตีโจทย์

1.3. การค้นคว้าหาข้อมูล

1.4. ตรวจสอบและประเมินข้อมูล

1.5. นำสิ่งที่เหมาะสมมาใช้กับโปรเจ็กต์

1.6. ฝึกปฏิบัคืจริง

1.7. เพิ่มทักษะในการสื่อสาร

1.8. การนำเสนออย่างสร้างสรรค์

1.9. ฝึกการทำงานเป็นทีม

2. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.1. ทักษะชีวิตด้านการทำงาน

2.1.1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว

2.1.2. ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม

2.1.3. การริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเอง

2.1.4. การเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้

2.1.5. ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

2.2. ทักษะการเรียนรู้และวัฒนธรรม

2.2.1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2.2.2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

2.2.3. การสื่อสารและความร่วมมือ

2.3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

2.3.1. ใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทัน

2.3.2. วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

2.3.3. ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

3. โครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้       ในศตวรรษษที่ 21

3.1. ด้านที่ 1 มาตรฐานและการประเมินในยุคสตวรรษที่ 21

3.2. ด้านที่ 2 หลักสูตรการเรียนการสอนสสำหรับศตวรรษที่ 21

3.3. ด้านที่ 3 การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21

3.4. ด้านที่ 4 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้