บทที่ 9 การรายงานและปิดโครงการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 9 การรายงานและปิดโครงการ by Mind Map: บทที่ 9 การรายงานและปิดโครงการ

1. การจัดการปิดโครงการ

1.1. 1. โครงการได้ดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว

1.2. 2. โครงการดำเนินการล่าช้าจนไม่เกิดความก้าวหน้าอีกต่อไป

1.3. 3. โครงการดำเนินการล่าช้าอย่างไม่มีกำหนดเสร็จสิ้น

1.4. 4. ทรัพยากรของโครงการได้ถูกโยกย้ายไปใช้ในโครงการอื่นๆ

1.5. 5. บุคลากรโครงการกลุ่มผู้บริหาร ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานได้อีก

1.6. 6. เหตุการณ์ภายนอกตัวโครงการที่ไม่สามารถควบคุมได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่ทราบล่วงหน้า

2. ผลผลิตหลักที่ได้จากการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

2.1. 1. เอกสารเกี่ยวกับโครงการที่ใช้สำหรับการอ้างอิง

2.2. 2. หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ

2.3. 3. บทเรียนที่ได้รับ

3. การจัดทำรายงานสำหรับการประเมินผลเพื่อปิดโครงการ

3.1. 1. จัดทำเอกสารรายงานสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน

3.2. 2. จัดทำรายงาน ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการกำหนดขอบเขตของการประเมิน

3.3. 3. จัดทำรายงาน การกำหนดแหล่งข้อมูลของการประเมิน

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.1. 1. วัตถุประสงค์หรือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

4.2. 2. กำหนดการกิจกรรมงาน

4.3. 3. ต้นทุน

5. ขั้นตอนการประเมิน

5.1. ศึกษารายละเอียด ของสิ่งที่ถูกประเมิน                        ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน

5.1.1. กำหนดประเด็นการประเมิน

5.1.2. กำหนดตัวชี้วัด

5.1.3. พัฒนาตัวชี้วัด (กำหนดแหล่งข้อมูล กำหนดเครื่องมือ กำหนดเกณฑ์ หรือมาตรฐานตัวชี้วัด)

5.1.4. ออกแบบการประเมิน (ออกแบบการสุ่มตัวอย่าง ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน)

5.1.5. ขั้นตอนการประเมิน (สร้างเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เก็บข้อมูล)

5.1.6. วิเคราะห์ข้อมูล

5.1.7. แปลผลและสรุปผล

5.1.8. จัดทำข้อเสนอแนะในการใช้ผลการประเมิน

5.1.9. เขียนรายงาน