บทที่ 4 ส่วนประกอบของระบบในอุปกรณ์ System Unit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 4 ส่วนประกอบของระบบในอุปกรณ์ System Unit by Mind Map: บทที่  4 ส่วนประกอบของระบบในอุปกรณ์           System Unit

1. 8. Processors Cooling หรือ ระบบความเย็น

1.1. ระบบที่ช่วยในการระบายความร้อนให้แก่อุปกรณ์ที่เมื่อทำงานแล้วทำให้เกิดความ ร้อนขึ้นในตัว ซึ่งเป็นการช่วยรักษาอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินกว่าที่ อุปกรณ์นั้นจะสามารถทนได้

2. 7. The System Clock

2.1. ในคอมพิวเตอร์จะมีการทำงานทุกอย่างเป็นแบบ สัญญาณนาฬิกา ระบบประสานงานในเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นโหลดข้อมูลก่อนที่จะจัดการกับมัน ฯลฯ ระบบสัญญาณนาฬิกาเป็นวงจรที่ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องของกระแสอย่างแม่นยำสูงและต่ำ ที่มีความยาวทั้งหมดตรงเดียวกัน รอบเวลาหนึ่งเป็นเวลาที่ผ่านจากจุดเริ่มต้นของชีพจรสูงหนึ่งจนกระทั่งเริ่มของถัดไป หากกิจกรรมหลายควรจะเกิดขึ้นในรอบเวลาหนึ่งวงจรโดยมีการแบ่งใส่วงจรที่มีความล่าช้าที่รู้จักในนั้นจึงให้เสียงสูงมากและต่ำมาก

3. 5. Machine Cycle

3.1. วงจรการทำงานของ Processor ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับเวลาที่ Processor ทำงาน โดยจะถูกควบคุมด้วยแผงวงจรเล็กๆ ที่ระบบ PC เรียกว่า Clock ซึ่งวัดหน่วยเป็นล้านรอบต่อวินาที (MHz) ทั้งนี้เวลาใน Machine Cycle ประกอบด้วย

3.1.1. 5.1 I-Time (Instruction Time)

3.1.2. 5.2 E-Time (Execution Time)

4. 4. The Arithmetic logic Unit (ALU)

4.1. เป็นวงจรเชิงผสมรูปแบบหนึ่งโดยออกแบบมา เพื่อให้ทำตัวเองเป็นวงจรที่ดำเนินการทางการคำนวณ (Arithmetic) และตรรกะ (Logic) ได้ โดยมีสัญญาณคำสั่ง (command) เป็นตัวควบคุม

5. 3. The Control Unit

5.1. เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง

6. 2. Processor หรือ Central Processing unit (CPU)

6.1. หน่วยประมวนผลข้อมูลต่างๆ ภายใน System Unit ซึ่งเป็นตัวหลักของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ซึ่งความสามารถในการประมวนผลนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของ CPU และการใช้งานก็แตกต่างกันไป ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เลือกใช้อยู่มากมาย

7. 1. The Motherboard

7.1. เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง Device ต่างๆ ภายใน System Unit ซึ่งในปัจจุบันเมนบอร์ดก็มีให้เลือกใช้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของการใช้งานของแต่ละบุคคล

8. 6. Registers

8.1. เป็นหน่วยความจำขนาดเล็ก ที่ทำงานได้เร็วมาก ในระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำเหล่านี้ ใช้เก็บข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณ หรือสถานะการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง และมักถูกอ้างถึงบ่อย ในระหว่างการคำนวณของหน่วยประมวลผล เพื่อให้โปรแกรมที่ทำงานอยู่ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้ ได้อย่างรวดเร็ว