Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Appilication Software by Mind Map: Appilication Software
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Appilication Software

ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟต์แวร์ เพราะเป็นลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำงานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ การที่เราเห็นคอมพิวเตอร์ทำงานให้กับเราได้มากมาย เพราะว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์ ร้านค้าอาจใช้คอมพิวเตอร์ทำบัญชีที่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทขายตั๋วใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตั๋ว คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องกิจการงานธนาคารที่มีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย คอมพิวเตอร์ช่วยงานพิมพ์เอกสารให้สวยงาม เป็นต้น การที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการให้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลจะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญมาก และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามที่ต้องการ

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ window 95

ไอโอเอส (แอปเปิล)

ระบบปฏิบัติการ OS

เทคนิคการกู้ข้อมูลบนดิสก์ 3.5 นิ้ว

ข้อมูลที่สำคัญบางอย่างที่เราเก็บไว้บนแผ่นฟลอปปีดิสก์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ที่ทำให้ข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้นล้วนอันตรธานไปสิ้น หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลบนดิสก์ ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจาก โดนสัมผัสจนเป็นรอยนิ้วมือ โดนฝุ่นละอองเล่นงาน หรือน้ำ โดยที่คุณไม่สามารถใช้โปรแกรมจำพวก Scandisk หรือ Norton Disk Doctor เข้าไปจัดการแก้ไขมันได้ แต่คุณก็อย่าพึ่งสิ้นหวัง เพราะสามารถแก้ไขตามขั้นตอนต่อไปนี้   1. ก่อนอื่นต้องทดสอบแผ่นดิสก์ว่าสามารถจัดเก็บข้อมูลบางส่วนที่ยังเหลือ ให้ย้ายไปเก็บที่อื่นได้หรือไม่ ถ้าหากแผ่นเสียจนไม่สามารถทราบสถานะของแผ่นได้ ก็ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย 2. เลื่อนแผ่นป้องกันจุดอ่านของแผ่นดิสก์ให้เปิดออก แล้วใช้น้ำยาล้างหัวเทปฉีดหรือหยดลงไป (แนะนำให้ใช้แบบฉีด ซึ่งมีคุณภาพดีกว่า) ห้ามใช้วิธีเช็ดบนดิสก์ตรงช่องที่เปิดนั้นทั้งสองด้าน 3. ใช้เหล็กคีบตรึงแกนหมุน (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้แทนได้) ใช้มืออีกข้างบีบแผ่นเบา ๆ แล้วทำการหมุนเหล็กคีบไปจนครบรอบ 4. ทำข้อ 2 และ 3 ซ้ำอี 3-4 ครั้ง แล้วทิ้งไว้ให้แห้งในที่สะอาด   หมายเหตุ เทคนิคนี้ใช้ไม่ได้กับแผ่นที่เสียจากกรณีอื่น ๆ เช่น ถูกแม่เหล็ก ความร้อน หรือถูกขีดข่วน เป็นต้น

ชนิดของซอฟต์แวร์

  ในบรรดาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์มีมากมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจได้รับการพัฒนาโดยผู้ใช้งานเอง หรือผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ผลิตจำหน่าย หากแบ่งแยกชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพการทำงาน พอแบ่งแยกซอฟต์แวร์ได้เป็นสองประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

ซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟท์แวร์ คืออะไร ?

ความจำเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์