ชุมนุมสิริเกศจิตอาสา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ชุมนุมสิริเกศจิตอาสา by Mind Map: ชุมนุมสิริเกศจิตอาสา

1. พระราชดำรัส

1.1. ดำเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. ปัญหา

2.1. นักเรียนมีนิสัยเห็นแก่ตัว

2.2. นักเรียนขาดคุณธรรมเบื้องต้น

3. สาเหตุ

3.1. นักเรียนขาดจิตสาธารณะ

3.2. นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของการทำดี

4. การแก้ปัญหา

4.1. ทุกข์ (ปัญหา)

4.2. สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์)

4.3. นิโรธ (ผลการแก้ปัญหา)

4.4. มรรค (วิธีดับทุกข์)

5. ผลที่ได้รับ

5.1. นักเรียนเป็นคนดีของสังคม

5.2. นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ได้

5.3. มีเครือข่าย การสร้างความดี

5.4. เป็นสังคมน่าอยู่ นักเรียนเอื้อเฟื้อ

6. หลักธรรม

6.1. อริยสัจ 4

6.2. สังคหวัตถุ 4