TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN by Mind Map: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN

1. Công nghệ gen

1.1. Khái niệm

1.1.1. Là quy trình tạo ra những tế bào sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới

1.1.2. Kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác gọi là kỹ thuật chuyển gen

1.2. Các bước tiến hành kĩ thuật chuyển gen

1.2.1. Tạo ADN tái tổ hợp

1.2.1.1. Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào

1.2.1.2. Xử lí bằng một loại enzim giới hạn (restrictaza) để tạo ra cùng 1 loại đầu dính

1.2.1.3. Dùng enzim nối để gắn chúng tạo ADN tái tổ hợp

1.2.2. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận

1.2.2.1. Dùng muối CaCl2 hoặc xung điện cao áp làm dãn màng sinh chất của tế bào để ADN tái tổ hợp dễ dàng đi qua màng.

1.2.3. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp

1.2.3.1. Chọn thể truyền có gen đánh dấu

1.2.3.2. Bằng các kỹ thuật nhất định nhận biết được sản phẩm đánh dấu.

1.2.3.3. Phân lập dòng tế bào chứa gen đánh dấu.

2. Ứng dụng

2.1. Khái niệm sinh vật biến đổi gen

2.1.1. Là sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm biến đổi phù hợp với lợi ích của mình.

2.2. Cách làm

2.2.1. Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen của sinh vật tạo ra sinh vật chuyển gen.

2.2.2. Làm biến đổi 1 gen có sẵn trong hệ gen.

2.2.3. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

2.3. Một số thành tựu

2.3.1. Tạo động vật chuyển gen

2.3.2. Tạo giống cây trồng biến đổi gen

2.3.3. Tạo dòng vi sinh vật biến đổi gen