Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Състав

1.1. Дълготрайни материални активи (ДМатА):

1.1.1. земи,сгради и други подобни

1.1.2. производствени машини,оборудване и средства за автоматизация

1.1.3. съоръжения и други

1.1.4. аванси за ДМатА и ДМатА в процес на създаване

1.2. Дълготрайни нематериални активи (ДНемА):

1.2.1. резултати от научно-изследователска, проекто-конструкторска и развойна дейност

1.2.2. концесии,патенти,лицензи и други права върху собствеността

1.2.3. търговска репутация

1.2.3.1. определя се,когато се прави оценка на предприятието

1.2.3.2. оценката се оформя на два етапа

1.2.3.3. може да бъде положителна и отрицателна

1.2.4. аванси за ДНемА и ДНемА в процес на създаване

1.3. Финансови дълготрайни активи

1.3.1. акции и дялове в предприятие от група

1.3.2. предоставени заеми на предприятия от групата

1.3.3. акции и дялове в смесени и асоциирани предприятия

1.3.4. предоставени заеми на смесени и асоциирани предприятия

1.3.5. други заеми

1.3.6. изкупени собствени акции

1.3.7. дълготрайни инвестиции

1.4. Отсрочени данъци

2. Структура

2.1. Структурата на дълготрайните активи трябва в максимална степен да съответства на предмета на дейност.

3. Оценки на дълготрайните активи

3.1. Оценки на дълготрайните активи  от инженерна техническа гледна точка

3.2. Икономически оценки на дълготрайните активи

3.2.1. отчетна стойност

3.2.2. балансова стойност

3.2.3. възстановяема стойност

3.2.4. ликвидационна стойност

4. Показатели на дълготрайните активи

4.1. Обобщаващи показатели

4.1.1. Дават обобщена представа за износване на дълготрайните активи за всички групи или подгрупи

4.2. Частни показатели

4.2.1. Характеризират използването на дълготрайните активи

5. Изхабяване или износване на дълготрайните активи

5.1. Физическо изхабяване

5.1.1. То се изразява във влошаването на значението на някои технически характеристики.

5.1.2. Степента на физическото изхабяване се определя,като се съпостави значението на избрана характеристика в различните моменти .

5.1.3. Фактори,оказващи влияние върху степента на физическото изхабяване

5.1.3.1. фактори,произтичащи от начин на производство/начин на създаване на дълготрайните активи

5.1.3.2. фактори,свързани с условията на експлоатация

5.1.3.2.1. благоприятни

5.1.3.2.2. неблагоприятни

5.1.3.3. фактори,свързани с ритмичността и качеството на извършваните дейности по поддръжката и ремонта

5.1.3.4. фактори,свързани с начина на експлоатация/употреба на дълготрайните активи

5.1.4. Видове физическо изхабяване

5.1.4.1. отстранимо

5.1.4.2. неотстранимо

5.2. Икономическо изхабяване

5.2.1. То се изразява във влошаване на значенията на някои икономически характеристики на дълготрайните активи като : разход на гориво,разход на труд,разход за електроенергия и други.

5.2.2. Степента на икономическото изхабяване се определя,като значенията на избрани характеристики за стар и нов дълготраен актив се съпоставят към даден момент от времето.

5.2.3. Основен фактор,който оказва влияние върху икономическото износване е научно-техническия прогрес и темповете,с които се внедряват неговите постижения в практиката.

5.2.4. Видове икономическо изхабяване

5.2.4.1. 1) Когато новите дълготрайни активи имат по-ниска отчетност, спрямо старите дълготрайни активи

5.2.4.2. 2) Когато новите дълготрайни активи имат по-висока отчетна стойност,но и по-добри технически или функционални характеристики, спрямо старите дълготрайни активи

5.2.4.3. 3) Когато поради социални съображения (условия на труд,безопасност на труда), се налага ограничаване в степента на използване на дълготрайните активи

5.2.4.4. 4) Когато поради екологични съображения, се налага ограничаване в степента на използване на дълготрайните активи

6. Амортизация на дълготрайните активи

6.1. Амортизационни отчисления

6.1.1. Това са суми (парични средства) , които се определят годишно/месечно , включват се в себестойността на произвежданата продукция и се използват след акумулиране за промяна на износените/изхабените дълготрайни активи.

6.2. Амортизационна политика

6.2.1. Тя се изразява с избора и систематичното прилагане на определени методи за изчисляване на амортизационните отчисления

6.3. Методи за амортизация

6.3.1. Линеен метод

6.3.2. Нелинейни методи

6.3.2.1. Прогресивни

6.3.2.2. Дегресивни

6.3.2.2.1. Константнодегресивен метод

6.3.2.2.2. Комбиниран метод

6.3.2.2.3. Метод на сумата на числата

6.3.2.2.4. Равномерно дегресивен метод

6.3.2.2.5. Метод на изключителната амортизация