ÔN THI HK TỪ VỰNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ÔN THI HK TỪ VỰNG by Mind Map: ÔN THI HK TỪ VỰNG

1. Cấu tạo từ tiếng Việt

1.1. Từ là gì

1.1.1. Từ là đơn vị ngôn ngữ có tính hai mặt: âm, nghĩa.

1.1.2. Có khả năng độc lập về cú pháp khi sử dụng trong lời nói.

1.1.3. VD: SINH VIÊN

1.1.3.1. SINH: người đi học, có học

1.1.3.2. VIÊN: tổ hợp chỉ người, người

1.2. Các quan niệm về từ

1.2.1. Từ trùng với tiếng

1.2.1.1. Tiêu biểu: MB Emeneau, Cao Xuân Hạo, Nguyễn Thiện Giáp...

1.2.1.2. Ưu điểm:

1.2.1.3. Hạn chế:

1.2.2. Từ không trùng với tiếng

1.2.2.1. Tiêu biểu: Nguyễn Tài Cẩn, Lê Văn Lý, Đỗ Hữu Châu...

1.2.2.2. Ưu điểm

1.2.2.2.1. Giải quyết một cách rõ ràng hiện tượng mờ nghĩa.

1.2.2.2.2. Mang tính hoàn chỉnh.

1.2.2.2.3. VD: bếp núc - 1 từ

1.2.2.2.4. Tổng kết

1.2.2.3. Hạn chế

1.2.2.3.1. giải quyết tương quan giữa từ và hình vị trong trường hợp này nó là từ nhưng trường hợp khác là hình vị.

1.2.2.3.2. VD:

1.2.2.3.3. Tổng kết

1.3. Cấu tạo từ

1.3.1. Từ đơn

1.3.2. Từ láy

1.3.2.1. Láy đôi

1.3.2.1.1. Láy hoàn toàn

1.3.2.1.2. Láy bộ phận

1.3.2.2. Láy ba

1.3.2.3. Láy tư

1.3.2.3.1. Bậc 2

1.3.2.3.2. Bậc 1

1.3.3. Từ ghép

1.3.3.1. Phân nghĩa

1.3.3.1.1. Một chiều

1.3.3.1.2. ...

1.3.3.2. Hợp nghĩa

1.3.3.3. Biệt lập

1.4. Vấn đề ngữ cố định

1.4.1. Là một tổ hợp không thể tách rời hoặc thay thế.

1.4.2. VD: mắt bồ câu, mũi dọc dừa, mẹ tròn con vuông, cao chạy xa bay...

1.4.3. Khái niệm:

1.4.4. Đặc điểm

1.4.5. Phân loại

2. Nghĩa của từ

2.1. Nghĩa ngữ pháp

2.2. Nghĩa từ vựng

2.2.1. Nghĩa biểu vật (NBV)

2.2.2. Nghĩa biểu niệm (NBN)

2.2.3. Nghĩa biểu cảm (NBC)

3. Hiện tượng đa nghĩa

3.1. Nhiều NBV, NBN

3.1.1. NBV

3.1.2. NBN

3.2. Mối quan hệ giữa NBV, NBN

3.2.1. Số lượng ý nghĩa BN < Số lượng ý nghĩa BV

4. Hệ thống từ vựng, ngữ nghĩa

4.1. Follow our blog to never miss an important update, downtime warning or tutorial!

5. Hai phương thức

5.1. Download our native mobile apps for iOS and Android to mind map on the go!

6. Các lớp từ vựng

6.1. Add a sibling idea by hitting ENTER

6.2. This is a sibling idea

6.3. Add a child idea by hitting TAB

6.3.1. This is a child idea

6.4. Choose icons and images to decorate your mind map

6.5. Connect topics with the arrow tool in the upper left corner of your screen

6.6. Add links, tasks or files to your topics, using the widgets in the sidebar

6.7. Change your map layout by opening the layout options in the upper left corner of your screen

6.8. Advanced

6.8.1. Open the Theme menu from the bottom of your map editor to change your map theme

6.8.2. Create a presentation of your mind map by clicking the presentation icon in the bottom left corner of your screen

6.8.2.1. Simply hold down COMMAND i.e. CTRL and Click & Drag to create a slide for one or multiple topics

6.8.2.2. Set transitions for your slides

6.8.2.3. Click "Start Slideshow" to view your presentation

6.8.3. Open the Sharing Settings from the bottom of your map editor to share the map with a friend or publish it to the web

6.8.3.1. You can share your map with anyone via email

6.8.3.2. You can publish your map and enable anyone with an internet access to find it

6.8.3.3. You can embed your map on a blog or website

7. By the way, this is a floating topic. To create a floating topic, simply drag it away from the map center.