Краткотрайни активи- Включват се онези активи, които имат срок за използване до 1 година. От тях ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Краткотрайни активи- Включват се онези активи, които имат срок за използване до 1 година. От тях част Голяма СА за еднократна употреба. by Mind Map: Краткотрайни активи- Включват се онези активи, които имат срок за използване до 1 година. От тях част Голяма СА за  еднократна употреба.

1. състав и структура

1.1. Състав

1.1.1. Краткотрайни материални активи

1.1.1.1.  Материални Запаси (МЗ):

1.1.1.2.  Готова продукция

1.1.1.3. Стока

1.1.2.  Краткосрочни вземания

1.1.2.1.  Незавършено производство

1.1.2.2. От свързани предприятия.                     По търговски кредити.                                От клиенти и доставчици.            Съдебни (?)  И присъдени (!) Вземания.    Данъци за възстановяване                          (БП влага в бюджетът на страната).

1.1.2.3. Налични Парични Средства - в съответната валута.  ПС ПО банкови сметки - в съответната валута.  Блокирани ПС - за финансова ревизия, при продан на БП.  Еквиваленти на ПС - равностойни на ПС (ваучери ...)

1.1.3. Краткосрочни финансови активи

1.1.3.1. Изкупени обратно сопсвени дългови ценни книжа (акции, облигации).  Краткотрайни акции и др. ценни книжа.  Финансови активи в свързани предприятия.  Благородни метали и скъпоценни камъни - те се характеризират с висока

1.1.4.  Парични средства (ПС)

1.1.5.  Разходи за бъдещи периоди

1.1.5.1. Разходи в настоящият момент, но усвояване на приходи за бъдещи периоди.

1.2. Структура Изразява се чрез относителният дял на отделни елементи към цялата КА структура

2. обръщаемост на КА-Обръщаемост е непрекъсната промяна на формата в която се намира КА. Значението на обръщаемостта е главно за подобряване финансовото състояние на БП.

2.1. Показатели, характеризиращи обръщаемостта

2.1.1.  Времето за обороти на КА

2.1.2.  Коефициент на обръщаемост – Брой обороти за 1 година

2.1.3.  Коефициент за закрепване на КА

2.1.4.  Среден срок за събиране на вземанията – Globul, M-tel, EVN, БТК

2.1.5. Рентабилност -Показател за ефективността на стопанска дейност

3. ВИДОБЕ ЗАПАСИ

3.1. Според наличието на взаимна колучествена връзка и обособеност между тях

3.1.1. Свързани - за коли (5000 коли, 5000 акумулатора, 20 000 гуми)

3.1.2.  Несвързани - не се търси количество (кабел - 4,30м / 4,40м)

3.2. По предназначение

3.2.1. Текущ запас – ежедневни текущи производствени потребности (производство 20 принтера на ден – 20 тонера). Има 3 вида текущи запаси:

3.2.1.1. Максимален

3.2.1.2. Нулев запас

3.2.1.3. СРЕДЕН ЗАПАС

3.2.2. Гаранционен запас Да осигурява производство, ако поредната доставка се забави (за държавата това е държавният резерв). 

3.2.3. Подготвителен запас Образува се и се поддържа там, където е необходимо суровините и материалите да са подготвени предварително.

3.2.4. Сезонен запас Образува се когато има сезонно натрупване на суровини и бавен производителен процес (консерви, туршии, компоти)