ข้อมูล สารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ข้อมูล สารสนเทศ by Mind Map: ข้อมูล สารสนเทศ

1. 3. การประมวลผลสารสนเทศ (Information processing) หมายถึง การดำเนินการต่างๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น

2. 1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่แสดงถึงลักษณะหรือเหตุการ์ณต่างๆ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้สื่อสาร แปลความหมายและประมวลผล ซึ่งอาจทำด้วยคนหรือคอมพิวเตอร์

3. 2. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลได้เป็นสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ที่สนใจ มีความน่าเชื่อถือ มีความหมาย มีคุรค่า และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้