สสารใดๆ ที่มี T สูงกว่า ศูนย์สัมบูรณ์ ( K)จะแผ่พลังงงานออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(คลฟ)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สสารใดๆ ที่มี T สูงกว่า ศูนย์สัมบูรณ์ ( K)จะแผ่พลังงงานออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(คลฟ) by Mind Map: สสารใดๆ ที่มี T สูงกว่า ศูนย์สัมบูรณ์ ( K)จะแผ่พลังงงานออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(คลฟ)

1. T สูง

1.1. แผ่พ.มาก

1.2. คลฟ. มีความยาวช่วงคลื่นสั้น

2. T ต่ำ

2.1. แผ่พ. น้อย

2.2. มี ค.ยาวช่วงคลื่นยาว

3. ทุกวัตถุจะต้อนมี ค.ร้อนภายในตัว แต่ถ้าต่ำสุด จะเป็น 0 องศาเคลวิน

4. ความยาวช่วงคลื่น (wave length) & ค.ถี่ (frequency)

4.1. คูณกัน

4.1.1. ค.เร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4.2. แปรผกผันกัน

4.2.1. ยาวเยอะ ถี่น้อย

4.2.2. ยาวน้อย ถี่เยอะ

4.3. ค.ถี่กับพ.

4.3.1. แปรตรงกัน

4.3.1.1. ถี่เยอะ E สูง

4.3.1.2. ถี่น้อย E ต่ำ