Дълготрайни Активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни Активи by Mind Map: Дълготрайни Активи

1. Материални ДА

1.1. Съоръжения

1.2. Енергично оборудване

1.3. Производствени машини

1.4. Системи и Инсталации

1.5. Контролно - измервателни прибори и автоматика

1.6. Транспортни Средства

1.7. Стопански инвентар

1.8. Разходи за придобиване на МДА

2. Нематериални ДА

2.1. Резултати от научно – изследователска и проекто – конструктивна дейност.

2.2. Програмни продукти

2.3. Права върху собственост, търговски марки, патенти и др

3. Финансови ДА

3.1. Инвестиционни имоти

3.2. Акции, облигации и др. ценни книжа

3.3. Отсрочени данъчни плащания

4. Търговска Репутация

5. Разходи за бъдещи периоди

6. Структура на ДА

6.1. Трябва максимално да съответства на предмета на дейност

7. Оценки на ДА

7.1. инженерно – техническа

7.2. Икономически Оценки

7.2.1. Отчетна стойност

7.2.1.1. Цена на придобиване

7.2.1.2. По себестойност

7.2.1.3. Продажна цена

7.2.2. Балансова стойност

7.2.2.1. Формула за изчисление, където НА е норма на амортизация (в %), а Tфе - фактически срок на ползване

7.2.3. Възстановяема стойност

7.2.3.1. Приходи на експлоатацията за целият жизнен срок

7.2.4. Ликвидационна стойност

7.2.4.1. Равна е на остатъчна стойност, всички разходи по ликвидацията,приходи от продажба на части

8. Изхабяване и износване

8.1. Физическо износване

8.1.1. Точността в се съпоставя в различни моменти

8.1.2. Фактори

8.1.2.1. Начин на производство

8.1.2.2. Условия на експлоатация

8.1.2.2.1. благоприятни

8.1.2.2.2. неблагоприятни

8.1.2.3. Честота на ремонт и поддръжка

8.1.2.4. Начин на стопанисване

8.1.3. Видове

8.1.3.1. Отстранимо физическо износване

8.1.3.2. Неотстранимо физическо износване

8.2. Икономическо изхабяване

8.2.1. Формула - съпоставя се себестойността на единица продукция на стария и новия ДА

8.2.2. Видове

8.2.2.1. ОС на (Стар ДА > Нов ДА)

8.2.2.2. Промяна в някои технически параметри

8.2.2.3. Когато поради външни фактори, ДА не работи напълно ефективно (Синдикати, Еколози, etc.)

8.2.3. Фактори

8.2.3.1. Научно-технологияния прогрес

8.2.3.2. Външни сили

9. Амортизация

9.1. Амортизационни отчисления

9.1.1. Включват се в СС на продукцията, и се използват за осигуряване на средства на износени ДА

9.1.2. Норма на амортизация

9.1.3. амортизационни отчисления

9.2. Видове

9.2.1. Неамортизуеми

9.2.2. Амортизуеми

9.3. Аморизационна политика

9.3.1. Определение: Методи за определяне на амортизационните отчисления

9.3.2. Линеен метод

9.3.2.1. Бавен, но евтин

9.3.2.2. Графика

9.3.3. Нелинейни методи

9.3.3.1. Нелинейни Ускорителни Методи (Дегресивни)

9.3.3.1.1. За около 1/2 от срока се взима 65-75% от отчисленията

9.3.3.1.2. Константно Дегресивен Метод

9.3.3.1.3. Сума на Числата

9.3.3.1.4. Равномерната и Неравномерната

9.3.3.2. Нелинейни Забавени Методи (Прогресивни)

9.3.3.2.1. Отражение на нелинейните равномерни/неравномерни методи

10. Графика на Равномерен и Неравномерен метод на забавителен и ускорителен метод