Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

mei & tto1 by Mind Map: mei & tto1
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

mei & tto1

giám đốc

chất lượng

nhân lực

tunguyen

sáng tạo

tuannguyen

hình ảnh

kỹ thuật

mynguyen

điều hành

tto

2

[supervisor] đội trưởng

2011 Jan | 3.6

[manager] quản lý

2011 Jan | 4.3

[director] giám đốc

2011 Jan | 6.0

1

[novice] học việc

2.0

2010 Dec | K | 50 - 40 - 30

2010 Dec | F | 50

2010 Dec | S | 50 - 40 - 30

[apprentice] tập sự

2010 Dec | 2.4

2010 Dec | K < 37 | 50 - 40 - 30

2010 Dec | K = 37 | 55 - 45 - 35

2010 Dec | K > 37 | 60 - 50 - 40

2010 Dec | F | 50

2010 Dec | S | 50 - 40 - 30

[assistant] phụ tá

2010 Dec | 2.8

[staff] chính thức

2011 Jan | 3.6

phó phòng

2011 Jan | 4.3

trưởng phòng

2011 Jan | 5.0

3

professional

2011 Jan | 2.8

élite

2011 Feb | 3.6

master

5

trâu bò

3.2

khủng long

3.9

Nhân Viên

3 tháng | học việc

1 năm | tập sự, 2 năm | trâu bò, khủng long, 2 năm | professional, élite, master, đội trưởng, quản lý, 2 năm | phụ tá, beverage staff, phó phòng, trưởng phòng, cuisine staff, phó phòng, trưởng phòng, logistic staff, phó phòng, trưởng phòng, keeper

4

keeper

2010 Jan | 2.6

Báo Cáo

Xuất Nhập Tồn

Năng Lực

Văn Hóa

6

tư vấn

2011 Feb | 2.8

cố vấn

2011 Feb | 3.6