Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

mei & tto1 by Mind Map: mei & tto1
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

mei & tto1

giám đốc

chất lượng

nhân lực

sáng tạo

hình ảnh

kỹ thuật

điều hành

2

[supervisor] đội trưởng

[manager] quản lý

[director] giám đốc

1

[novice] học việc

[apprentice] tập sự

[assistant] phụ tá

[staff] chính thức

phó phòng

trưởng phòng

3

professional

élite

master

5

trâu bò

khủng long

Nhân Viên

3 tháng | học việc

4

keeper

Báo Cáo

Xuất Nhập Tồn

Năng Lực

Văn Hóa

6

tư vấn

cố vấn