VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP by Mind Map: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm

1.1. Phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong lĩnh vực”. (Gold, K.A.)

1.2. “Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp”. (Williams, A., Dobson, P. & Walters, M.)

2. Chức năng

3. Thành phần

4. Loại hình

5. Yếu tố quyết định thành công