Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mồi by Mind Map: Mồi

1. 1.Ebook, video( khoa hoc),

1.1. Làm dưới 30 trang

1.2. trang opt-int page

1.2.1. landingpage

1.2.1.1. Com thank

1.2.1.1.1. Oto page

2. Hướng dẫn cach lam dep (5 video),

3. Audio( 12 phút tĩnh lặng giúp kinh doanh đột phá hơn)

4. Free trail

4.1. ( phần mềm

4.2. ứng dụng

4.3. webinar

4.4. free coaching, free ticket, free event, free report( cách làm cho phụ nữ đẹp trước tuổi 30, free quotes(câu nói miễn phí, tư vấn miễn phí), free case study, free list, free chapter, free acess, miễn phí truy cập, newletter, free toolbox.

5. Bài tập

5.1. EBOOK 10 PAGE

5.1.1. COVER

5.1.2. PHUCLUC

5.1.3. LỜI GIỚI THIỆU

5.1.4. CONTENT

5.1.5. TRUYỀN PHỄU

6. VIDEO

6.1. OPT-INT PAGE

6.1.1. COMFORMATION

6.1.1.1. VIDEO

6.1.1.1.1. VIDEO

6.2. soundcloud.com

6.2.1. thiền

6.2.2. sức khỏe

6.2.3. làm dẹp

7. TRIAL

7.1. INTRO

7.1.1. Membera ared

7.1.1.1. upgrade

8. Gift Voucher

8.1. 5. Gitf voucher.

8.2. Free voucher

8.2.1. Comformation

8.2.1.1. Reminder

8.2.1.1.1. Refermal

9. Webbina

9.1. Đăng ký

9.1.1. Xác nhận

9.1.1.1. Webina

9.1.1.1.1. $

9.1.2. 6 bí quyet kiem tien online

9.1.2.1. FUNNEL HACKS

9.1.2.1.1. CLICKFUNNER

10. FREE COACHING GIONG FREE VIDEO

11. Case study

11.1. Bi quyet

11.1.1. trac nghiem

11.1.1.1. tra loi

11.1.1.1.1. sale page

11.2. Click funnel

12. Free ToolBox

12.1. khám pha 10 cong cụ marketing

12.1.1. Comfirmation

12.1.1.1. Membership

13. placeit.net

14. BÀI TẬP CẢM NHẬN POST LEN FACEBOOK