Ôn thi Nhập Môn Khoa Học Giao Tiếp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ôn thi Nhập Môn Khoa Học Giao Tiếp by Mind Map: Ôn thi Nhập Môn Khoa Học Giao Tiếp

1. Chương 1: Khoa học giao tiếp và Hành vi giao tiếp

1.1. 1. Giao tiếp và việc nghiên cứu giao tiếp

1.1.1. a. giao tiếp là:

1.1.2. b. các mức độ giao tiếp

1.1.3. c. Phân loại giao tiếp

1.1.4. d. Chức năng giao tiếp

1.2. 2. Vai trò của giao tiếp

1.2.1. a. Giao tiếp là tiền đề cho sự phát triển sức khỏe

1.2.2. b. Giao tiếp là điều kiện giúp cho con người hình thành, hoàn thiện nhân cách

1.3. 3. Các  quan điểm triết học về giao tiếp

1.4. Câu hỏi ôn tập

1.4.1. 1. giao tiếp có vai trò như thế nào trong đời sống con người

1.4.2. 2. Giao tiếp có vai trò như thế nào trong hình thành và phát triển của xã hội

2. Chương 2: Nội dung và hình thức giao tiếp

2.1. Nội dung giao tiếp

2.1.1. nội dung giao tiếp

2.1.2. nghĩa và truyền đạt nghĩa trong giao tiếp

2.2. Hình thức giao tiếp