ระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสารสนเทศ by Mind Map: ระบบสารสนเทศ

1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

1.1. เป็นแนวคิดในการนำเอาระบบเครือข่ายใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ผนวกด้วยซอฟต์แวร์สำหรับช่วยงานในสำนักงาน

2. ปัญญาประดิษฐ์

2.1. หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับไม่มีสิ่งมีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

3. ระบบสารสนเทศเพ่อผู้บริหารระดับสูง

3.1. ระบบสานสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อขึ้นโดยเฉพาะความต้องการทักษะและความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ

4. ระบบสารสนเทศสารสนเทศภูมิศาสตร์

4.1. คือ กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งเชิงพื่นที่

5. ระบบสารสนเทศ

5.1. ระบบอย่างง่ายและระบบซับซ้อน

5.2. ระบบเปิดและระบบปิด

5.3. ระบบถาวรและระบบชั่วคราว

5.4. ระบบคงที่และระบบเคลื่อนไหว

6. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ

6.1. หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบจากการปฏิบัติงานให้อยู่ในรปแบบที่เครื่ิองจักร

7. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

7.1. เปลี่ยนเป็นระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการจัดการ

8. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

8.1. หมายถึง การผสมผสานการใช้งานระหว่าง ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ภาษา และ กระบวนการเพื่อการสนับสนุนการประชุมกลุ่ม