ระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสารสนเทศ by Mind Map: ระบบสารสนเทศ

1. ระบบสารสนเทศ

1.1. ระบบอย่างง่ายและระบบซับซ้อน

1.2. ระบบเปิดและระบบปิด

1.3. ระบบถาวรและระบบชั่วคราว

1.4. ระบบคงที่และระบบเคลื่อนไหว

2. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ

2.1. หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบจากการปฏิบัติงานให้อยู่ในรปแบบที่เครื่ิองจักร

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3.1. เปลี่ยนเป็นระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการจัดการ

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

4.1. หมายถึง การผสมผสานการใช้งานระหว่าง ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ภาษา และ กระบวนการเพื่อการสนับสนุนการประชุมกลุ่ม

5. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

5.1. เป็นแนวคิดในการนำเอาระบบเครือข่ายใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ผนวกด้วยซอฟต์แวร์สำหรับช่วยงานในสำนักงาน

6. ปัญญาประดิษฐ์

6.1. หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับไม่มีสิ่งมีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

7. ระบบสารสนเทศเพ่อผู้บริหารระดับสูง

7.1. ระบบสานสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อขึ้นโดยเฉพาะความต้องการทักษะและความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ

8. ระบบสารสนเทศสารสนเทศภูมิศาสตร์

8.1. คือ กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งเชิงพื่นที่