Påvirkning - kap 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Påvirkning - kap 3 by Mind Map: Påvirkning - kap 3

1. Påvirkning formulert på naturvitenskapelig vis.

1.1. Claude Shannons matematiske kommunikasjonsteori fra 1948 er et utpreget uttrykk for en kommunikasjonsvitenskap som henter støtte fra objektivistiske idealer av naturvitenskapelig opprinnelse.

2. Påvirkningens fiender: Støy og usikkerhet

2.1. Maskinell støy kan påvirke kommunikasjonen på en måte som ikke ansikt-til-ansikt-kommunikasjon kan

2.2. Tolkning og sosial sammenheng kan ikke ignoreres når det kommer til faktorer rundt kommunikasjon

3. Kommunikasjonens kretsløp

3.1. Shannons og Weavers basis lå i linære naturprosesser som signaloverføring mellom avsender- og mottakerapparter, ble tanken om tilbakekoblede kommunikative systemer utviklet gjennom studiet av ande typer naturfenomener.

3.2. A - avsender - opphavet til budskapet C - instansen som valgte ut og sendte avgårde B- Mottakeren Westly og MacLeans "konseptuelle modell for kommunikasjonsforskning"

4. Grunntrekk i påvirkningstenking

4.1. -Sentralt at kommunikasjonen avsender setter i gang, får en konsekvens på mottakersiden. - Tenkning som kommunikasjon der den sees på som rettet fra en avsender mot en mottaker.

5. Mediepåvirkningen og ansikt-til-ansikt kommunikasjon

5.1. Spørsmålet om mediens påvirkning handler dels om forholdet mellom avsender og budskap, dels om forholdet mellom budskap og mottaker.

6. Innkoding og avkoding

6.1. Stuart Hall: Innkoding - program som "meningsfull" diskurs - avkoding.

7. Kommunikasjon og makt

7.1. Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon - begrenses til dem som er innen syns- og hørevidde.

7.2. Massemedier - utvidet maktmuligheten for kommunikativ påvirkning drastisk.

8. Da "kommunikasjon" fikk "masse" foran

8.1. Ordet "massekommunikasjon" kom i bruk i Amerika i løpet av 1920-tallet.

8.2. Da de få kunne kommunisere til de mange i en nasjonal og til og med global skala.

8.3. Massen ble sett på som noe mye større enn enkeltindividet, ikke bare kvantitativt men også kvalitativt.

9. Påvirkning og det kognitive

9.1. Hos Westley og MacLean reduseres usikkerhet omkring forholdet mellom avsenderends og mottakerens oppfatning av det som kommuniseres gjennom feedback.

10. Medier og voldspåvirkning: spørsmålet som ikke vil gå bort

10.1. Hvilken betydning har framstillinger av vold gjennom for eksempel drap, skyting og salgsmål i mediene for hvordan vi tenker om vold?