ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. 1. ระบบสารสนเทศระบบประมวลรายการ (TPS)

1.1. คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบจากการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปแบบเครื่องจักรสามารถอ่าน เก็บรายละเอียด ประมวลและสั่งพิมพ์ได้

1.2. ระบบประมวลรายการสามารถแบ่งตามวิธีการประมวลผลข้อมูลได้ ดังนี้

1.2.1. 1. การประมวลผลแบบกลุ่ม

1.2.2. 2. การประมวลผลแบบออนไลน์

1.2.2.1. 1. เชิงรายการ

1.2.2.2. 2. แบบทันที

2. 6. ระบบสารสนเทศเพื่อบริการระดับสูง (ETS)

2.1. คือ ระบบย่อยจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3. 7. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

3.1. คือ ความฉลามเท่าเทียมที่สร้างให้กับสิ่งไม่มีชีวิตเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์โดยคิดเองได้

3.2. ลักษณะงานของปัญญาประดิษฐ์

3.2.1. 1. เน้นงานวิจัย

3.2.2. 2. พยายามสร้างหุ่นยนต์ให้มีความฉลาด

3.2.3. 3. งานที่สำคัญที่สุด

4. 8. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OAS)

4.1. เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.2. ประกอบด้วย

4.2.1. 1. ระบบจัดการเอก

4.2.2. 2. ระบบจัดการดานข่าวสาร

4.2.3. 3. ระบบประชุมทางไกล

4.2.4. 4. ระบบสนับสนุนสำนักงาน

5. 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

5.1. คือ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร ผู้บริหารต้องการเพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมสารสนเทศภายนอกและภายใน ทั้งอดีตและปัจจุบัน

5.2. การนำไปใช้งานสามารถแบ่งได้ 4 ระดับ ดังนี้

5.2.1. 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการวางแผนนโยบาย กลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง

5.2.2. 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในส่วนยุทธวิธีในการวางแผนการปฏิบัติและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลาง

5.2.3. 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในระดับปฏิบัติการและการควบคุมในขั้นตอนนี้ผู้บริหารระดับล่างจะเป็นผู้ใช้สารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน

5.2.4. 4. ระบบสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล

6. 3. ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)

6.1. คือ ระบบย่อยหนึ่งในสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณ์

6.2. ระบบการจัดการแบ่งออกเป็น3ระบบ

6.2.1. 1.การจัดการระดับสูง

6.2.2. 2.การจัดการระดับกลาง

6.2.3. 3.การจัดการระดับเบื้องต้น

7. 4. ระบบการตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS)

7.1. คือการสมผสานการใช้งานระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์แวร์ ภาษา และ กลุ่มคน

7.2. ลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

7.2.1. 1. ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ

7.2.2. 2. ระบบการตัดสินใจแบบกลุ่ม ถูกออกแบบมาโดยมีเป้าหมายเื่อปรับกระบวนการตัดสินใจ

8. 5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

8.1. คือ กระบวนการทำงานเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยการกำหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่

8.1.1. ที่อยู่

8.1.2. บ้านเลขที่

8.2. องค์ประกอบของ GIS

8.2.1. 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

8.2.2. 2. โปรแกรม

8.2.3. 3. ข้อมูล

8.2.4. 4. บุคลากร

8.2.5. 5. วิธีการขั้นตอนการทำงาน