Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GDCD by Mind Map: GDCD

1. Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở c.đồng d.cư

1.1. Khái niệm

1.1.1. C.đồng dân cư là group những người cùng s.sống trong 1 khu vực lãnh thổ trên 1 đơn vị hành chính, gắn bó thành 1 khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung

1.1.2. Xây dựng nếp sống văn hóa c.đồng dân cư là làm cho đời sống v.hóa tinh thần ngày càng lành mạch, phong phú như giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở, bảo vệ cảnh quan, môi trường sạch đẹp, xây dựng tình đoàn kết xóm giềng, bài trừ phong tục lạc hậu, mê tín, dị đoan và tích cực chống tệ nạn xã hội

1.2. Ý nghĩa: Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc

1.3. Trách nhiệm: <Đề bài> là trách nhiệm của mỗi c.dân. Student cần tránh những việc làm xấu và tham gia những hoạt động vừa sức với việc xây dựng <Đề bài>

2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

2.1. Quyền và nghĩa vụ của:

2.1.1. Cha mẹ

2.1.1.1. -Là dạy con thành những c.dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con, không được phân biệt đối xử giữa các con, không được ngược đãi, xúc phạm con, ép buộc làm những việc trái đạo đức

2.1.2. Ông bà

2.1.2.1. Ông bà nội-ngoại có <Đề bài> là trông non, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng cháu chưa thành niên hay cháu thành niên bị khuyết tật nếu cháu có người nuôi

2.2. Bổn phận của:

2.2.1. Con cháu

2.2.1.1. Đối với ông bà cha mẹ, con cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà

2.2.2. Anh chị em

2.2.2.1. -Có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng nếu không còn cha mẹ

2.3. Ý nghĩa:-Những quy định nhằm xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình VN. Chúng ta phải hiểu và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình đối với gia đình

3. Tự lập

3.1. Khái niệm: Là tự giải quyết công việc, tự tạo dựng cuộc sống cho mình, không phụ thuộc vào người khác

3.2. Biểu hiện:-Thể hiện sự tự tin cá nhân dám đương đầu vs difficulties, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

3.3. Rèn luyện: Student cần phải rèn luyện đức tính này ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường

4. Work t.giác và s.tạo

4.1. Khái niệm

4.1.1. L.động t.giác là tự động làm việc mà no need ai nhắc nhở, not vì outer-pressure

4.1.2. L.động s.tạo là luôn suy nghĩ, cải tiến, tìm tòi cái mới, cách làm việc tối ưu trong công việc và học tập để nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc

4.2. Biểu hiện

4.2.1. Tự học bài và làm exercises

4.2.2. T.hiện tốt nội quy trường

4.2.3. Suy nghĩ, cải tiến p.pháp học tập, làm việc

4.2.4. Nghiêm túc sửa chữa sai lầm

4.2.5. Trao đổi kinh nghiệm với người khác

4.3. Rèn luyện

4.3.1. Có kế hoạch rèn luyện đức tính này

4.3.2. Rèn hằng ngày và thường xuyên

4.3.3. Quá trình rèn luyện phải lâu dài, bền bỉ, có ý thức vượt khó, khiêm tốn, học hỏi

4.3.4. Nghiêm khác với yourself, tránh lối sống tự do, thiều trách nhiệm, cẩu thả, ngại khổ,sống buông thả và lười suy nghĩ

4.4. Ý nghĩa: Giúp chúng ta tiếp thu k.thức, skill ngày càng thuần thục, phẩm chất và n.lực is completed, phát triển ko ngừng, chất lượng và hiệu quả cv-ht sẽ nâng cao